Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14633
Title: Poezja i wojna. Twórczość poetów-żołnierzy lat 1805-1835 (między Legionami a powstaniem listopadowym)
Other Titles: Poetry and War: Works by Soldier-Poets from the Period Between 1805 and 1830 (Between the Polish Legions and the November Uprising)
Authors: Słaby, Łukasz
Advisor: Borowczyk, Jerzy. Promotor
Keywords: poezja
poetry
wojna
war
poeta-żołnierz
poet-soldier
Issue Date: 2016
Abstract: Celem mojej rozprawy jest spojrzenie na typ twórczości literackiej związany z polskim wysiłkiem zbrojnym lat 1805-1835. Interesują mnie relacje, jakie zachodzą między poezją a wojną. Chcę je prześledzić na przykładzie wybranych poetów, którzy brali bezpośredni udział w działaniach zbrojnych na początku XIX wieku. W swoich rozważaniach zająłem się twórczością pisarzy, którzy brali czynny udział w wojnach napoleońskich (Cyprian Godebski, Andrzej Brodziński, Wincenty Reklewski, Kazimierz Brodziński) oraz w powstaniu listopadowym (Stefan Garczyński, Wincenty Pol). Równie ważny jest dla mnie czas pomiędzy tymi węzłowymi wydarzeniami z pierwszej połowy XIX stulecia, czyli okres Królestwa Kongresowego (1815-1830). Kongres wiedeński poprzedziła kluczowa data dla Polaków – rok 1812 i klęska Napoleona w wyprawie rosyjskiej. Zdecydowana większość literackich świadectw, którymi się w tej pracy zająłem, to utwory poetyckie różnej rangi artystycznej i niejednorodnych rozmiarów. O ich niepowtarzalności decydują dwie okoliczności: bezpośredni udział artystów w wydarzeniach wojennych oraz nieodparta potrzeba ich literackiego upamiętnienia.
The aim of my dissertation is to examine the literary works related to the Polish military effort between 1805 and 1835. I am interested in the relations between the poetry and the war. I want to examine them, analyzing the works by selected poets who actively participated in the military action at the beginning of the 19th century. In my dissertation I was concerned with the works of writers who actively participated in the Napoleonic Wars (Cyprian Godebski, Andrzej Brodziński, Wincenty Reklewski, Kazimierz Brodziński) as well as in the November Uprising (Stefan Garczyński, Wincenty Pol). I attach equal importance to the time between these crucial events of the first half of the 19th century, i.e. to the period of the Congress Poland (1815-1830). The Congress of Vienna was proceeded by an event crucial for the Poles – the year 1812 and Napoleon’s defeat in the invasion of Russia. Outright majority of the literary testimonies that I have dealt with in my dissertation are poetical works of different artistic merit and of different length. The two factors that constitute their uniqueness are the authors’ direct involvement in the military events and their irresistible need to preserve this experience in literature.
Description: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Polskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/14633
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poezja i wojna. Twórczość poetów-żołnierzy.pdf1.72 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.