Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14639
Title: Arbitraż inwestycyjny a prawa człowieka
Other Titles: Investor – state arbitration and human rights
Authors: Balcerzak, Filip
Advisor: Kędzia, Zdzisław. Promotor
Keywords: prawa człowieka
human rights
arbitraż inwestycyjny
investment arbitration
traktaty inwestycyjne
investment treaties
trybunały arbitrażowe
arbitral tribunals
rozwiązywanie sporów
dispute resolution
Issue Date: 2016
Abstract: Rozprawa doktorska dotyczy relacji zachodzących pomiędzy prawami człowieka a międzynarodowym prawem inwestycyjnym i związanym z nim arbitrażem na linii inwestor – państwo. Celem rozprawy doktorskiej jest określenie, czy – a jeśli tak, to w jaki sposób – argumenty dotyczące praw człowieka mogą być podnoszone w toku postępowania arbitrażowego opartego na traktatach o wspieraniu inwestycji. W świetle dotychczasowego orzecznictwa, na początku pracy proponuje się wyodrębnienie trzech modelowych sytuacji. Służą one jako narzędzie metodologiczne, użyte w analizie prawnej zawartej w kolejnych rozdziałach rozprawy doktorskiej. Poszczególne etapy postępowania arbitrażowego – jurysdykcja trybunałów, dopuszczalność skarg, stosowanie standardów materialnoprawnych, wysokość odszkodowania i ciężar kosztów postępowania – są analizowane pod kątem określenia możliwego wpływu praw człowieka na wynik postępowania. Analiza obejmuje zarówno perspektywę państw przyjmujących, jak i inwestorów. Wnioski rozprawy doktorskiej wskazują, że prawa człowieka mogą mieć wpływ na poszczególne etapy postępowania arbitrażowego opartego na traktatach o wspieraniu inwestycji oraz określają ramy prawne tego wpływu.
The doctoral dissertation examines the interrelations between human rights and international investment law and related investor – state arbitration. The aim of the doctoral dissertation is to define whether human rights arguments can be presented in the course of arbitral proceedings based on investment treaties and, if so, in what manner. Initially, three model situations are identified against the backdrop of existing jurisprudence. These model situations serve as a methodological tool which is used in the legal analysis contained in the following chapters of the doctoral dissertation. The various stages of arbitral proceedings – jurisdiction of tribunals, admissibility of claims, ruling on merits, amount of compensation and allocation of costs – are analyzed to determine the possible impact of human rights on the outcome of the proceedings. The analysis covers the perspective of both, host states and investors. The conclusions of the doctoral dissertation reveal that there is a place for human rights at each stage of arbitral proceedings based on investment treaties and determine the applicable legal framework.
Description: Wydział Prawa i Administracji: Katedra Prawa Konstytucyjnego
URI: http://hdl.handle.net/10593/14639
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015 09 08 balcerzak doctoral dissertation FINAL.pdf
  Restricted Access
2.67 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.