Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2011, nr 4

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Item
  Application of social media in political communication of local leaders in election processes (on the example of Facebook’s use by mayors of voivodship cities in Poland in the 2010 election campaign)
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, 2011) Piechota, Grażyna
  Wykorzystanie w procesach komunikacji politycznej serwisów społecznościowych (in. mediów społecznych) należy do wciąż nowych zjawisk, których rola jednak rośnie. Idea wykorzystania nowych mediów w komunikacji politycznej, to idea budowania płaszczyzny do interaktywnego dialogu, którego celem jest nie tylko informowanie otoczenia, ale także aktywizowanie go do prowadzenia debaty, zwłaszcza w aspekcie lokalnym. Opisane w artykule wykorzystanie Facebooka (najpopularniejszego zarówno na świecie - ok. 600 mln użytkowników, jak i w Polsce-ponad 5 mln użytkowników) serwisu społecznego w komunikacji politycznej, którą prowadzą lokalni liderzy prezydenci miast wojewódzkich w Polsce, stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób z tego narzędzia korzystają liderzy lokalni w okresie kampanii wyborczej oraz podczas sprawowania mandatu. Dane pozyskane w badaniu potwierdzają ogólne tendencje, iż media społecznościowe stanowią nowe narzędzie, ale zarazem kreują nową płaszczyznę do publicznej debaty. Ich efektywne wykorzystanie wymaga jednak zmian postaw tak wśród samych polityków, poprzez wykorzystywanie procesów komunikacji do prowadzenia dialogu z otoczeniem a nie tylko jednostronnego nadawania komunikatów, jak i obywateli, którzy powinni wykorzystywać te media do angażowania się w realizację zadań publicznych. Istotnym w badanym kontekście jest szukanie zależności pomiędzy aktywnością lokalnego lidera w mediach społecznościowych a uzyskiwanym poparciem wyborczym oraz wykorzystywaniem nowych mediów do debaty z otoczeniem w okresie sprawowania kadencji oraz podczas kampanii wyborczej.
 • Item
  Внутренняя и внешняя политика современной России: проблемы взаимозависимости
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, 2011) Lyutykh, Anatoliy A.
  Autor dokonuje w publikacji analizy stanu współczesnej Rosji, procesów społeczno-politycznych zachodzących w społeczeństwie, a zwłaszcza roli, jakiej w nich odgrywają politycy oraz aparat państwowy. Przypominając postać wybitnego ekonomisty XX wieku, laureata Nagrody Nobla - W. Leontiefa, wskazuje na coraz bardziej widoczne i coraz głębsze rozbieżności interesów rządów a społeczeństw. By te rozbieżności nie przesłaniały pozytywnej roli państwa, należy dbać, by nie istniały sfery życia publicznego (a także i osoby), które nie podlegają krytyce społeczeństwa. Remedium na to może być, m.in., kadencyjność urzędników, zarówno na szczeblu federalnym, jak i regionalnym, która ma szansę zminimalizować korupcję i innego rodzaju nadużycia władzy.
 • Item
  European integration of Ukraine. What news agencies say?
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, 2011) Nesteriak, Yuliya
  W artykule omówiono kwestię integracji europejskiej Ukrainy, z perspektywy relacjonujących tę problematykę agencji informacyjnych. Autorka analizuje zawartość wybranych materiałów (w tym dotyczących EURO 2012) pochodzących z ukraińskiej agencji państwowej Ukrinform oraz z Polskiej Agencji Prasowej. Zwraca uwagę na rolę agencji prasowych w kształtowaniu poglądów na temat funkcjonowania Unii Europejskiej. Podkreśla, że ze względu na znaczący wpływ mediów publicznych i prywatnych, na proces kształtowania poglądów na tematy europejskie, rośnie rola agencji informacyjnych, które stanowiąc źródło informacji dla tychże mediów, pośrednio wpływają tym samym na opinię publiczną, tak w Polsce jak i na Ukrainie.
 • Item
  The Fifth Wave: Turkish Cypriots and Emergence of New ‚Nation-States’ in the Post-9/11 Era
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, 2011) Sozen, Ahmet
  Zakończenie zimnej wojny zaowocowało dużymi zmianami na arenie międzynarodowej. Pojawiło się ponad dwadzieścia nowych podmiotów, a szczególnego znaczenia znowu nabrały takie pojęcia jak suwerenność, naród czy prawo do samostanowienia. W jednym z wcześniejszych artykułów z 2002 roku Ahmet Sozen sugerował, iż dotychczas można było zaobserwować cztery fale kształtowania się państw narodowych: pierwsza- 1789-1914; druga- 1914-1945; trzecia- 1945-1989; czwarta - lata dziewięćdziesiąte XX wieku. Początek XXI wieku wiąże się z kolei z pojawieniem się tak zwanej piątej fali, w okresie po zamachach z 11 września, która mogła objąć także społeczność Tureckich Cypryjczyków. W artykule przedstawionych został szereg argumentów, które dowodzą, iż pomimo woli współtworzenia państwa cypryjskiego z Greckimi Cypryjczykami, wyrażonymi podczas referendum z 2004 roku, Tureccy Cypryjczycy nie mają obecnie możliwości ani go współtworzyć, ani także liczyć na możliwość usankcjonowania istnienia własnego, odrębnego państwa narodowego, czyli Tureckiej Republiki Północnego Cypru, utworzonej na podstawie jednostronnej deklaracji w 1983 roku.
 • Item
  Shifting borders in East Central Europe? Migration patterns and policy reactions
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, 2011) Barnickel, Christiane; Beichelt, Timm
  Celem tekstu jest przedstawienie zagadnienia migracji do Europy Środkowo-Wschodniej oraz polityki migracyjnej, prowadzonej przez nowe państwa członkowskie UE, z wykorzystaniem pojęcia pogranicza. Koncentracja na granicach i obszarach, jakie te granice dzielą pozwala uwzględnić nową perspektywę naukową, znajdującą wyraz w nowych terminach, takich jak „topograficzny” i „przestrzenny.” Tekst ma zatem podwójny cel. Z jednej strony usiłuje prześledzić i wyjaśnić ruchy migracyjne powodujące napływ oraz odpływ imigrantów z nowych państw członkowskich UE oraz reakcje tychże państw. Z drugiej stawia pytanie, co te ruchy ludnościowe mówią nam na temat Europy Środkowo-Wschodniej jako pogranicza w nowym, ewoluującym systemie politycznym UE. Aby zrealizować te dwa cele zastosowano metaforyczne pojęcie pogranicza. Nie posiada ono ustalonej definicji. Stosuje się je raczej dla określenia różnych zjawisk związanych z pograniczem, takich jak otwartość bądź zamknięcie granic, intensywność wzajemnych relacji pomiędzy obiema stronami granicy, różnorodny rozwój po obu stronach, polityczne i społeczne podejście do granic w szerszej polityce dotyczącej granic. W związku z tym, zagadnienia pogranicza nie można po prostu sprowadzić do kwestii napięć pomiędzy granicami otwartymi a bezpiecznymi.