Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1676
Title: Stosunki polsko-niemieckie na tle budowy Gazociągu Północnego (2005-2009)
Other Titles: Polish-German Relations in the Context of the Nord Stream Pipeline Construction (2005-2009)
Authors: Bielawska, Agnieszka
Keywords: Gazociąg Północny
Republika Federalna Niemiec
Stosunki międzynarodowe
Stosunki polsko-niemieckie
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2010, nr 4, s. 119-150
Abstract: W artykule rozpatrzony został wpływ budowy Gazociągu Północnego na stosunki polsko-niemieckie w latach 2005-2009. Jak zauważa autorka, trudności w porozumieniu pogłębiało m.in. odmienne stanowisko przedstawicieli obu rządów do tej inwestycji, jak również do współpracy z Rosją. Od początku obrońcą budowy gazociągu i wielkim propagatorem przyjaźni niemiecko-rosyjskiej był kanclerz Gerhard Schröder, jak i, choć w mniejszym stopniu, jego następczyni - Angela Merkel. Konsekwentnie przeciwko gazociągowi opowiadali się prezydent Lech Kaczyński oraz kolejni premierzy. Strona polska przeciwna była również zacieśnianiu więzi Niemiec i Unii Europejskiej z Rosją w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Wizyty oraz zapewnienia niemieckie, których w latach 2005-2009 było całkiem sporo, miały na celu uspokoić Warszawę, jednakże nie oznaczały zmian przyjętego kursu. Mimo prób rządu federalnego przekonywania do poparcia projektu strona polska konsekwentnie odmawiała udziału w nim. Uporczywa postawa Polski nie wpłynęła na zmianę stanowiska Niemiec w tej kwestii, natomiast całkowicie odmienne podejście obu rządów wywarło negatywny wpływ na stosunki polsko-niemieckie. Dopiero po rezygnacji strony polskiej z ciągłej krytyki projektu gazociągu pod koniec 2008 roku nastąpiło widoczne ich odprężenie.
The paper analyzes the impact of the Nord Stream pipeline construction on Polish- German relations from 2005 to 2009. The author notes that the difficulties in reaching a consensus were further increased by the different attitudes of both governments to this investment as well as to the cooperation with Russia. From the beginning, Chancellor Gerhard Schröder was an advocate of the pipeline construction and a great promoter of German-Russian friendship, an attitude to a somewhat lesser degree also continued by his successor – Angela Merkel. Polish President Lech Kaczyñski was consistently against the pipeline, supported by subsequent Prime Ministers of Poland. The Polish side was also against the tightened relations between Germany and the European Union and Russia that were supposed to ensure energy security. German visits and words of assurance, that were so numerous in the period 2004–2009, were intended to appease Warsaw but they did not mark a change of policy. Although the German government was trying to persuade Poland to support the project, Poland was consistent in its refusal to take part in it. Poland’s persistent standpoint has not changed the German attitude in this matter, while the extremely different approaches of both governments have adversely affected Polish-German relations. It was only after the Polish side ceased its continuous criticism of the pipeline project in late 2008 that a clear détente was apparent.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1676
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2010, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
119-150.pdf147.46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.