Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2010, nr 4

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Rozpowszechnianie prasy lokalnej na przykładzie powiatu polickiego w województwie zachodniopomorskim
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2010) Urbas, Michał
  The paper presents partial results of the research into the local press the author has carried out in the Western Pomeranian province. A detailed analysis concerns the titles published in the territorial units at a district level. There are 18 of those, including three towns with district status, in the Western Pomeranian province. The results presented are based on extensive qualitative and quantitative surveys. The diversification of the local press, its abundance, development and end are inseparably related to local entrepreneurship and the communication process in local communities. The paper comprises three parts. The first one explains the terminology of the press and press market. The second one characterizes the local community of the Po- lice district. The third one discusses the results of qualitative surveys and presents the quantitative analysis of local press circulation.
 • Item
  Mechanizmy i metody politycznej walki niezbrojnej na straconych pozycjach – alternatywa prakseologiczna
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2010) Czarnecka, Anna
  It does not always suffice to learn about natural law, the principles of social order, human behavior and an efficient course of action to make it through, to reach one’s objective, or change the reality. Being on a hiding to nothing, human beings sometimes change their line of thinking, and primarily that of hope. They discover the new realms of unarmed struggle, a certain kind of a praxiological alternative. If order lets them down, they can always turn to chaos (as understood by the humanities) to observe that certain laws govern accidents. Chaos presents us with a somewhat different variety of efficiency, yet we are able to determine particular methods of behavior even under such circumstances. Efficiency directives derived both from the assumption of order and that of chaos are applicable on a global scale, therefore, they are considered universal in the social world. It seems interesting to identify the mechanisms and methods of acting in an unarmed struggle, particularly those not derived from order. Such knowledge may even become valuable.
 • Item
  Kościół a polityka. Rozważania wokół aktywności politycznej duchowieństwa rzymskokatolickiego podczas wyborów prezydenckich 2010 roku
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2010) Modrzewski, Arkadiusz
  The campaign preceding the early presidential elections in 2010 reminded Polish society of the strong position the Catholic Church holds in political life, and mainly its role in the political system. In the context of the latest elections, it was observed that the Church went beyond the framework of its evangelization mission to enter realms it has long been driven out from in other modern states. This breaches the principle of the secular character of the state, its neutral point of view and separation (autonomy) of state and Church. This paper is limited to the presentation of the Polish Church’s political standpoint. The involvement of Catholic clergy in the presidential campaign serves only as a background to present the larger problem of political involvement of the clergy in general. Therefore, the main research issue is not the question of the forms of political activity which members of the Church assume, although some exemplifications are present in this paper, but rather what justifies the involvement of the Church in politics. It is demonstrated that neither theological doctrine nor the normative theory of democracy sufficiently justifies the active participation of the clergy in politics. It is also stressed, however, that the Church cannot be prohibited from partaking in public debate unless democratic principles are breached. Yet the Church’s involvement needs to fulfill one condition: it has to approve the principles of democratic discourse, such as the equal rights of different standpoints and the approval of the principle of relativity in political communication.
 • Item
  Widmo liberalizmu
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2010) Klejdysz, Cezary
  The notion of ‘liberalism’ is beginning to acquire a new meaning in Polish political discourse. This ‘new liberalism’ is actually a distortion of liberal thinking and does not have much in common with proper liberalism. It has become a demon that politicians with anti-liberal attitudes use to frighten their potential voters. The reason for that is that their political opponents are associated with liberalism. Therefore, the author attempts to identify liberalism and the directions of its evolution in order to emphasize the fact that the fundamental values of liberalism do not actually correspond to the antiliberal claims employed in political disputes.
 • Item
  Widmo liberalizmu
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2010) Klejdysz, Natalia
  W dyskursie toczącym się na polskiej scenie politycznej pojęcie „liberalizm” zaczyna nabierać nowego znaczenia. Ten „nowy liberalizm” jest w rzeczywistości deformacją myśli liberalnej i niewiele ma wspólnego z liberalizmem jako takim. Stał się Babą Jagą, którą antyliberalnie nastawieni politycy straszą potencjalnych wyborców. Przyczyna? -ich polityczni przeciwnicy z liberalizmem są właśnie kojarzeni. Dlatego też autorka podejmuje próbę zdefiniowania liberalizmu oraz kierunków jego ewolucji, aby uwypuklić brak kompatybilności kluczowych dla tego nurtu wartości z antyliberalnymi hasłami w politycznym sporze wykorzystywanymi.
 • Item
  Jan Paweł II i Benedykt XVI a dialog katolicko – prawosławny. Przyczynek do dyskusji
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2010) Donaj, Łukasz; Cywoniuk, Justyna
  Dialog katolików i prawosławnych od wieków był naznaczony sporami i konfliktami. Nie można było – i nadal jest to kłopotliwe - jednoznacznie określić, gdzie leży przyczyna takiego stanu rzeczy. Jedni skłonni są twierdzić, że po stronie Watykanu, który zbyt „natarczywie” pragnął utworzenia hierarchii kościelnej na Wschodzie. Drudzy uważają, iż stroną konfliktową jest Rosyjska Cerkiew Prawosławna, która dąży do zjednoczenia prawosławia i „detronizacji” Kościoła Rzymskokatolickiego. Katolicyzm i prawosławie „ścierają się” przede wszystkim na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie co rusz to pojawiają się kolejne czynniki konfliktogenne – zarówno o charakterze religijnym, jak i – co częstsze – mające także podłoże polityczne (jak chociażby historyczny konflikt między katolicką Polską i Litwą a prawosławną Rosją; czy tworzenie diecezji katolickich w Federacji Rosyjskiej, uznawanej przez Patriarchat Moskiewski za terytorium kanoniczne Kościoła Wschodniego).
 • Item
  Lęk akulturacyjny cudzoziemców w aspekcie tożsamości i procesów integracyjnych w nowym kraju pobytu
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2010) Wallas, Małgorzata
  Wielokulturowość i wzajemne pokojowe współistnienie to współcześnie problem globalny. Integracja kulturowa cudzoziemca w nowym kraju pobytu, chociaż zależna jest od wielu czynników: tak zewnętrznych jak i wewnętrznych, wymaga od jednostki indywidualnego zaangażowania. Liberalne prawo kraju przyjmującego niewiele pomoże, jeśli cudzoziemcy w procesie akulturacji nie podejmują ze swej strony osobistego wysiłku. Wysoki poziom samoświadomości pozwala wykorzystać stres akulturacyjny i jego skutki w sposób pozytywny dla własnego, kreatywnego rozwoju nawet przez osobowości o rysie lękowym, prowadząc do autotransformacji w obszarze tożsamości kulturowej. Poziom natężenia lęku akulturacyjnego, wywołując u obcego określone konsekwencje emocjonalne i behawioralne, implikuje różne formy integracji kulturowej: od jej braku, poprzez złudzenie integracji, integrację bierną, czynną, aż do integracji pełnej. Założenie rodziny dwukulturowej, mimo zderzenia różnic kulturowych i nasilenia stresu akulturacyjnego, motywuje do autotransformacji oraz integracji z nową kulturą w większym stopniu, niż w przypadku osób samotnych. Dzięki zmianie wewnętrznej w systemie wartości cudzoziemiec wykształca w sobie tożsamość dwukulturową. Związki dwukulturowe dają poczucie przynależności do nowej grupy kulturowej, rozwój kompetencji międzykulturowych w postaci norm, reguł i rytuałów, co podnosi poziom wzajemnego zaufania, tolerancji oraz poczucie bezpieczeństwa, umożliwiając osiągnięcie większej efektywności akulturacyjnej.
 • Item
  Stosunki partii nacjonalistycznych Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier do integracji europejskiej
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2010) Skobrtal, Marcin
  Tematem artykułu jest analiza stosunku partii nacjonalistycznych w czterech państwach Europy Środkowej (Polska, Republika Czeska, Słowacja, Węgry) do integracji europejskiej. Część z nich, takie jak polska LPR, słowacka SNS czy węgierski Jobbik, po 2004 r. posiadały reprezentację parlamentarną, uczestnicząc nawet w rządach, a przez to mając pewien (dość ograniczony jednak) wpływ na tworzenie polityki zagranicznej. Prezentowane przez nie stanowiska były często wyrazem społecznych obaw i niepokojów związanych z przystąpieniem do UE. Sam projekt integracji oceniany był różnie: od postulatów wystąpienia i ostrzeżeń przed utratą niepodległości przez akceptację dla hasła Europy narodów po aprobatę dla członkostwa w UE. Przedstawiane w programach stanowiska ilustrowały także tradycyjne antagonizmy i lęki związane z sąsiadami i prowadzoną przez nich polityką (głównie obawa przed różnego rodzaju rewizjonizmem niemieckim i węgierskim), a także poglądy na wpływ innych podmiotów na suwerenność i stan państwa (często podnoszony argument nadmiernej eksploatacji lub zagrożeń dla narodowej własności).
 • Item
  Stosunki polsko-niemieckie na tle budowy Gazociągu Północnego (2005-2009)
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2010) Bielawska, Agnieszka
  W artykule rozpatrzony został wpływ budowy Gazociągu Północnego na stosunki polsko-niemieckie w latach 2005-2009. Jak zauważa autorka, trudności w porozumieniu pogłębiało m.in. odmienne stanowisko przedstawicieli obu rządów do tej inwestycji, jak również do współpracy z Rosją. Od początku obrońcą budowy gazociągu i wielkim propagatorem przyjaźni niemiecko-rosyjskiej był kanclerz Gerhard Schröder, jak i, choć w mniejszym stopniu, jego następczyni - Angela Merkel. Konsekwentnie przeciwko gazociągowi opowiadali się prezydent Lech Kaczyński oraz kolejni premierzy. Strona polska przeciwna była również zacieśnianiu więzi Niemiec i Unii Europejskiej z Rosją w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Wizyty oraz zapewnienia niemieckie, których w latach 2005-2009 było całkiem sporo, miały na celu uspokoić Warszawę, jednakże nie oznaczały zmian przyjętego kursu. Mimo prób rządu federalnego przekonywania do poparcia projektu strona polska konsekwentnie odmawiała udziału w nim. Uporczywa postawa Polski nie wpłynęła na zmianę stanowiska Niemiec w tej kwestii, natomiast całkowicie odmienne podejście obu rządów wywarło negatywny wpływ na stosunki polsko-niemieckie. Dopiero po rezygnacji strony polskiej z ciągłej krytyki projektu gazociągu pod koniec 2008 roku nastąpiło widoczne ich odprężenie.
 • Item
  Widmo liberalizmu
  (Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu, 2010) Klejdysz, Natalia
  W dyskursie toczącym się na polskiej scenie politycznej pojęcie „liberalizm” zaczyna nabierać nowego znaczenia. Ten „nowy liberalizm” jest w rzeczywistości deformacją myśli liberalnej i niewiele ma wspólnego z liberalizmem jako takim. Stał się Babą Jagą, którą antyliberalnie nastawieni politycy straszą potencjalnych wyborców. Przyczyna? -ich polityczni przeciwnicy z liberalizmem są właśnie kojarzeni. Dlatego też autorka podejmuje próbę zdefiniowania liberalizmu oraz kierunków jego ewolucji, aby uwypuklić brak kompatybilności kluczowych dla tego nurtu wartości z antyliberalnymi hasłami w politycznym sporze wykorzystywanymi.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego