Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/17940
Title: Antropologia lasu. Leśnicy a percepcja i kształtowanie wizerunków przyrody w Polsce
Other Titles: Forest anthropology. Foresters – perception and formation visions of nature in Poland.
Authors: Konczal, Agata Agnieszka
Advisor: Marciniak, Katarzyna. Promotor
Keywords: antropologia lasu
społeczne znaczenie lasu
percepcja środowiska
relacje człowiek-środowisko
forest anthropology
social meaning of forest
perception of the environment
man-nature relations
Issue Date: 2017
Abstract: Poniższa praca jest wkładem do antropologii środowiska, w szczególności do antropologii lasu. Skupia się na wpływie grupy zawodowej leśników na tworzenie i przeobrażanie wizerunków przyrody. Opisuje to, iż w ramach polskiego leśnictwa, las nie jest kategorią daną, ustaloną, niezmienną, ale negocjowaną. Powstaje w wyniku zderzenia działań i dyskursów, rozlicznych temporalności, a także czynników poza-ludzkich. Jest to próba zaprezentowania złożoności kwestii związanych ze współczesnym myśleniem o środowisku i definiowaniem przyrody. Taki wybór tematu pozwolił pokazać to, jak środowisko naturalne bierze udział oraz jak jest wykorzystywane w ciągłym procesie kształtowania wizji rzeczywistość, jak zostaje ono włączone do światów społecznych. Opisanie dynamicznie zmieniających się działań, za pomocą których las, przyroda, środowisko stają się integralnymi oraz niezbędnymi kategoriami dla zrozumienia społeczeństw, miało na celu przyjrzenie się ewolucji w relacjach na linii człowiek-natura, oraz współczesnych przeobrażeń w teoretycznym ich ujmowaniu. Tym samym, praca jest analitycznym rozważaniem nad fundamentalną dla antropologii opozycją natura vs kultura oraz jej przyszłości i przydatności w dyscyplinie. Praca składa się z sześciu rozdziałów tematycznych, podzielonych na trzy części. Do pracy załączono aneksy, ilustracje oraz wykaz literatury.
This thesis contributes to a domain of environmental anthropology, especially to forest anthropology. It focuses on an impact of foresters on creating and formatting visions of the environment. It describes the fact that a forest is not a given, unchangeable category inside the Polish forestry, but it is negotiated. It is created as an effect of frictions between activities, discourses, times, and more-than-human factors. Thesis is an attempt to present a complexity of issues connected with contemporary ways of thinking about the environment and a definition of nature. This topic provides an opportunity to show how natural environment takes part and is used in a constants process of shaping a reality. Thesis describes dynamic changes in activities, thanks to which forest, nature and environment appear as necessary categories for understanding the society. This approach enables to take a closer look at an evolution of human-nature relations and recent shifts in their theoretical recognition. Thus, this thesis is analytical discussion on fundamental for anthropology, binary opposition nature – culture and its future within a discipline. Thesis consists of six chapters, divided into three parts. Annexes, images and bibliography were attached.
Description: Wydział Historyczny: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
URI: http://hdl.handle.net/10593/17940
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Agata A. Konczal - rozprawa doktorska 2017.pdf1.8 MBAdobe PDFView/Open
Agata A. Konczal - zdjęcia do rozprawy doktorskiej (nienumerowana wkładka).pdf12.67 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.