Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1845
Title: Uczenie się w sieci przez zapping
Other Titles: Learning by zapping in the web
Authors: Zając, Antoni
Keywords: uczenie się linearne
linear learning
obrazowanie
imaging
cyfrowi tubylcy
digital Natives
ścieżki neuronowe
neural pathways
sieć
web
Neodidagmata
zapping
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Neodidagmata nr 31/32, 2010/2011, ss. 109-126
Abstract: Dzisiejsi uczniowie i studenci wychowali się w obecności komputerów, Internetu i mediów cyfrowych, które narzuciły im nie tylko styl bycia, ale silnie zdeterminowały sposób uczenia się. To są już cyfrowi tubylcy (Digital natives), których sposób myślenia ukształtował się pod wpływem zappingowania, tj. chwytania krótkich, ogólnych informacji w sieci - poprzez buszowanie po stronach WWW, przeskakiwanie z kanału na kanał, ściąganie plików, przeczesywanie ich pod określonym katem, szybkiej wymiany myśli z innymi, tworzenie nowych skojarzeń i ucieczki do przodu. Pod wpływem tego w umysłach młodych ludzi wytworzyły się nowe ścieżki neuronowe.
Modern students grew up in the presence of computers, the Internet and digital media, which not only imposed their lifestyle, but strongly determined the way of learning. They are already Digital Natives, whose way of thinking was shaped under the influence of zapping, i.e. capturing brief general information on the web - by taking a look on Web pages, skipping from channel to channel, downloading files, searching through them at a certain angle, rapid exchange of ideas with others, creating new associations and “escape forward”. Under the influence of that, in the minds of young people new neural pathways were created.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1845
ISBN: 978-83-232-2332-0
ISSN: 0077-653X
Appears in Collections:Neodidagmata, nr 31/32, 2010/2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
neo3132-109-126.pdf611.07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.