Neodidagmata, nr 31/32, 2010/2011

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Edukacyjne implikacje technologii cyfrowych
  (Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, 2011) Kąkolewicz, Mariusz
  W ciągu minionych trzech dekad świat radykalnie się zmienił. Jesteśmy świadkami transformacji od społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa informacyjnego. Jeśli chcielibyśmy określić tą zmianę jednym słowem byłoby nim: cyfryzacja. Początkiem było wynalezienie cyfrowego komputera, a później wszystkie stare analogowe formy medialne (tekst, dźwięk, obraz, film) reprezentowane poprzez ciągłe (analogowe) sygnały zostały zastąpione przez nowe postaci cyfrowe. Pojęcie cyfrowy oznacza, że dowolne informacje mogą być reprezentowana w formie ciągów liczb zapisanych w dwójkowym systemie liczbowym (jako ciąg znaków: 0 i 1). W artykule pokazujemy funkcjonalne ograniczenia mediów analogowych oraz rozważamy korzyści wynikające z cyfrowych reprezentacji różnych form informacji wskazując równocześnie zmiany jakie implikuje to dla procesu uczenia się i edukacji.
 • Item
  Umiejętności komunikowania i współpracy w środowisku wirtualnym jako efekt szkoleń e-learningowych
  (Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, 2011) Wach-Kąkolewicz, Anna
  Dobra umiejętność komunikowania się, szczególnie wysoki poziom kompetencji interpersonalnych jest obecnie jedną z najważniejszych kluczowych kompetencji pracownika. Chociaż ludzie od dziecka uczą się komunikować w różnych sytuacjach społecznych, nie oznacza to wcale, że potrafią efektywnie się porozumiewać. Zazwyczaj, co obserwujemy w wielu organizacjach, dużo czasu i miejsca poświęca się na podnoszenie poziomu kompetencji interpersonalnych, poprzez między innymi udział w różnych szkoleniach. Współcześnie obserwuje się coraz większy udział usług i narzędzi internetowych w komunikowaniu się pracowników wewnątrz i poza organizacją. Taki stan rzeczy rodzi pytanie o poziom umiejętności komunikowania za pomocą Internetu. Autorka stara się przekonać, że interaktywny model szkoleń internetowych (e-learning) jest modelem, który wymusza aktywną komunikację i współpracę. W ten sposób pracownicy biorący udział w szkoleniu w naturalny sposób uczą się komunikowania w sieci i mogą podnosić swoje kompetencje komunikacyjne w środowisku wirtualnym.
 • Item
  Nowe zawody (w sieci) przyszłością dla pedagogów
  (Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, 2011) Iwanicka, Agnieszka
  Jesteśmy świadkami ogromnych przeobrażeń w obszarze edukacji, wywołanych próbą dopasowania się do intensywnie zmieniającego się rynku pracy. Zmiany te są wynikiem zarówno rozwoju nowych technologii, jak i adoptowania się polskiej gospodarki do realiów panujących na globalnym rynku pracy. Wystarczy spojrzeć na rozwinięte państwa Unii Europejskiej, aby prognozować, w jakim kierunku rozwijać się będzie polski rynek pracy i jakie zawody będą tymi najbardziej poszukiwanymi za kilka lat. Ale co to znaczy dla dzisiejszego absolwenta szkoły średniej? Absolwenci muszą zdać sobie sprawę, że już za chwilę pojawią się nowe zawody, którymi powinni się zainteresować, jeśli chcą radzić sobie w zawodowym życiu. Istotny jest wybór odpowiedniego kierunku studiów, który pozwoli im nabyć poszukiwane na rynku pracy kompetencje. Dla pedagogów ciekawą propozycją są kierunki łączące edukację z nowymi technologiami – np. edukacja medialna czy kształcenie zdalne. Oba kierunki dają kompetencje, które z powodzeniem można wykorzystać pracując w nowych zawodach, takich chociażby jak dydaktyk medialny, mentor multimedialny czy ewaluator treści e-learningowych.
 • Item
  Samorozwój studenta jako proces i efekt kształcenia
  (Wydawnictwa Naukowe UAM Poznań, 2011) Kaczmarek, Żanetta
  Idea uczenia się przez całe życie jest jedną z istotnych założeń w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy. Jest również jednym z kluczowych czynników Procesu Bolońskiego. Pragnienie uczenia się przez całe życie ma na celu stworzenie społeczeństwa wiedzy. Jednakże możliwe jest to tylko wówczas, gdy wyzwolimy w jednostkach takie mechanizmy samorozwojowe jak: samopoznanie, samoocena, poczucie własnej skuteczności, samokształcenie. Uwalniają się one oraz dojrzewają jako skutek komunikacji interpersonalnej. Znaczącą rolę w rozwoju wspomnianych mechanizmów odgrywają nauczyciele akademiccy. Niniejszy artykuł zawiera rozważania teoretyczne oraz doniesienia z badań empirycznych.
 • Item
  Nauczanie responsywne – nowe pojęcie w nauczaniu
  (Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, 2011) Szymiec, Robert
  Artykuł prezentuje nową koncepcję nauczania responsywnego, jako zerwanie z tradycyjnym modelem nauczania opartego na programach nauczania. W nowym modelu edukacji przerabianie programu ma być zastąpione przez podążanie za naturalną ciekawością ucznia i chęcią poznawania świata, realizowaną poprzez media elektroniczne. Zasoby edukacji zdalnej i jej najefektywniejsze metody mają zastąpić podręczniki szkolne, używając między innymi intensywnej eksploracji Internetu, jak również specjalnych platform internetowych, takich jak „SuperMemo”.
 • Item
  Kształcenie odtwarzające środowisko immersyjne dla przyswajania języka obcego
  (Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, 2011) Bestrzyński, Wiesław
  Artykuł prezentuje odtwarzanie immersji języka naturalnego i procesów jego przyswajania przy pomocy różnych aktywności, włączając w to dramę, przeglądanie Internetu, zastosowanie komputera czy odtwarzacza mp3. Ekspozycja na język obcy, jak też interakcja ze spontanicznym tworzeniem zdań, są konieczne dla zaistnienia procesu przyswajanie języka. Zasoby językowe, w ich najczystszej formie, są dostępne przez uczenie się via Internet, zarówno jak przez interaktywne czynności, włączając w to czat, wideokonferencje, portale społecznościowe, a nawet wtedy, gdy używa się systemu operacyjnego PC lub obcojęzycznego programu komputerowego. Artykuł ukazuje zarówno teorię, jak i pewne porady praktyczne, odnoszące się do codziennego nauczania języka, polepszające doświadczenia językowe uczniów.
 • Item
  Strategie w edukacji dla zrównoważonego rozwoju
  (Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, 2011) Czapla, Małgorzata; Kaźmierczak-Grygiel, Ewa
  Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne to jedna z form zdobywania wiedzy w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Są one niezbędnym elementem w edukacji dla zrównoważonego rozwoju, która wymaga adekwatnych strategii nauczania. W pracy zaprezentowano dwie kategorie strategii nauczania: transmisyjną i aktywizującą. W pierwszej nauczyciel utrwala bierność poznawczą uczniów; w drugiej organizuje warunki, w których uczeń aktywnie poszukuje wiedzy i w wyniku podjętych działań psychicznych oraz fizycznych samodzielnie konstruuje własne rozumienie otaczającego go świata. Przykładem praktycznej realizacji interdyscyplinarnych zadań edukacyjnych, w myśl idei zrównoważonego rozwoju, jest ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna realizowana na terenie Ogrodu Botanicznego UAM, pod tytułem: Drzewa i krzewy w poemacie „Pan Tadeusz”. Ścieżka ta łączy w sobie elementy przyrodnicze, historyczne i patriotyczne.
 • Item
  Dispositions and democratic educational reform
  (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011) Thornton, Holly
  Obecne reformy szkolne w USA w większości koncentrują się na odpowiedzialności, pod etykietą testowania wyników pracy nauczycieli. Bywa że konsekwencją takiego kierunku jest spłaszczanie programów nauczania do obserwowalnych zachowań uczniowskich, a tym samym do opanowywania przez uczniów oderwanych od siebie pojęć czy umiejętności. Implikuje to także styl pracy nauczycieli, którzy stają się bardziej technikami nauczania, określającymi szczegółowe postępowanie uczniów w procesie uczenia się. Obecnie w USA obserwuje się działania szkół przeciwne jednostronnemu ograniczaniu pomiaru wyników nauczania do obserwowalnych zachowań na rzecz działania wspierającego rozwój uczniów. Z badań wynika, że takie szkoły odnoszą także akademickie sukcesy mierzone testami oraz zaangażowaniem uczniów w uczenie się. Jednakże przede wszystkim zorientowanie szkoły na rozwój uczniów pociąga za sobą konsolidację współpracy zespołu nauczycielskiego.
 • Item
  Tyflointernet - niewidomi w globalnej wiosce
  (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011) Walter, Natalia
  Człowiek niewidomy mimo ogromnego potencjału intelektualnego ograniczony jest przez brak wzroku w wielu obszarach funkcjonowania społecznego. Trudność sprawia mu, między innymi, komunikowanie z innymi ludźmi. Nowe technologie sprawiły, że świat stał się mniejszy, a nawiązanie kontaktu z dowolną osobą znajdującą się w ogromnej nawet odległości jest rzeczą oczywistą. Pozwoliły one na samodzielne komunikowanie się niewidomych między sobą oraz z osobami widzącymi niezależnie od miejsca i czasu oraz formy przekazu. Możliwa stała się wymiana poglądów, a także informacji – książek elektronicznych, książek dźwiękowych, artykułów, muzyki etc. Niewidomy stał się równorzędnym osobom widzącym użytkownikiem Internetu. Uzyskał dostęp do danych, do których bez pomocy innych wcześniej nie udałoby mu się dotrzeć. Takie technologie, jak udźwiękowiony oraz ubrajlowiony komputer i telefon komórkowy otworzyły przed osobami niewidomymi świat, pozwoliły im na przekroczenie granic.
 • Item
  Uczenie się w sieci przez zapping
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011) Zając, Antoni
  Dzisiejsi uczniowie i studenci wychowali się w obecności komputerów, Internetu i mediów cyfrowych, które narzuciły im nie tylko styl bycia, ale silnie zdeterminowały sposób uczenia się. To są już cyfrowi tubylcy (Digital natives), których sposób myślenia ukształtował się pod wpływem zappingowania, tj. chwytania krótkich, ogólnych informacji w sieci - poprzez buszowanie po stronach WWW, przeskakiwanie z kanału na kanał, ściąganie plików, przeczesywanie ich pod określonym katem, szybkiej wymiany myśli z innymi, tworzenie nowych skojarzeń i ucieczki do przodu. Pod wpływem tego w umysłach młodych ludzi wytworzyły się nowe ścieżki neuronowe.
 • Item
  Kompetencje socjoterapeutyczne w pracy pedagogicznej
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011) Strykowska, Justyna
  Tematem artykułu są kompetencje zawodowe pedagoga w obszarze socjoterapii, rozumiane tu jako charakterystyka człowieka i jego podmiotowe właściwości związane z wykonywaniem pracy zawodowej. Kompetencje powinny stanowić połączenie typu osobowości, określonej postawy oraz wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywanych zadań. Artykuł ukazuje istotę socjoterapii oraz charakterystykę socjoterapeuty jako terapeuty i wychowawcy pracującego wśród młodych ludzi mających trudności z przestrzeganiem zasad i reguł społecznych. Powinien on posiadać właściwości: świadomość siebie, uporządkowanie, ciekawość, odwaga, odpowiedzialność, a także empatia i konsekwencja. Istotne są umiejętności diagnostyczne i komunikacyjne, związane z prowadzeniem grup. Pożądana jest postawa zaangażowania, z dystansem wobec trudności tych, wśród których pracuje. Opisany wizerunek pedagoga stanowi podstawę do konstruowania modelu kompetencji socjoterapeuty. Może stać się wzorem, do którego winny dążyć osoby pracujące w obszarze pomocy na rzecz dziecka i jego rodziny.
 • Item
  Infografika jako forma edukacji w kulturze wzrokocentrycznej
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011) Leszkowicz, Mateusz
  Ludzkość komunikuje się za pomocą obrazów od wieków. Zanim pojawił się alfabet do komunikowania, wykorzystywano malowidła naskalne, piktogramy czy hieroglify. Wszystkie one były rodzajem grafik informacyjnych i stanowiły ważny element kultury. Dzisiaj grafiki informacyjne (czy inaczej infografiki) można określić jako połączenie tekstowych i obrazowych przekazów. Mają one znaczący wpływ na zachowania wizualne współczesnych czytelników. Mapy, wykresy, diagramy czy grafiki statystyczne wypierają znaczną część tekstów znajdujących się w niektórych podręcznikach czy czasopismach. Jednocześnie przetwarzanie wizualnych informacji przez czytelników jest często szybsza i łatwiejsza niż tradycyjne liniowe czytanie tekstów.
 • Item
  Metoda projektów w zajęciach szkolnych
  (Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011) Strykowski, Wacław; Burewicz, Andrzej
  Projekty jako metoda nauczania i uczenia się jest znana od wielu wieków w różnych dzidzinach sztuki a w wieku XX już w szkole jako system dydaktyczny - rodzaj pedagogiki progresywistycznej, przygotowujący do wychowania we współczesnym świecie. W artykule omówiono typologie metody projektów, ich konstytutywne cechy, sposoby kierowania realizacją projektów przez nauczyciela, zasady tworzenia warunków do kształcenia tą metodą oraz potencjalne możliwości zagrożeń podczas realizacji zadań projektowych w procesie szkolnym. Kształcenie metodą projektów determinowane jest wieloma czynnikami, stąd omawiane są rodzaje projektów przydatnych w szkole, etapy kształcenia oraz ewaluacja tematu realizowanego tą metodą.
 • Item
  1. Spis treści
  (2011)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego