Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1858
Title: Strategie w edukacji dla zrównoważonego rozwoju
Other Titles: Strategies in education for sustainable development
Authors: Czapla, Małgorzata
Kaźmierczak-Grygiel, Ewa
Keywords: edukacja
education
zrównoważony rozwój
sustainable development
strategie nauczania
teaching strategies
ścieżka dydaktyczna
didactic path
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu
Citation: Neodidagmata nr 31/32, 2010/2011, ss.137-148
Abstract: Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne to jedna z form zdobywania wiedzy w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Są one niezbędnym elementem w edukacji dla zrównoważonego rozwoju, która wymaga adekwatnych strategii nauczania. W pracy zaprezentowano dwie kategorie strategii nauczania: transmisyjną i aktywizującą. W pierwszej nauczyciel utrwala bierność poznawczą uczniów; w drugiej organizuje warunki, w których uczeń aktywnie poszukuje wiedzy i w wyniku podjętych działań psychicznych oraz fizycznych samodzielnie konstruuje własne rozumienie otaczającego go świata. Przykładem praktycznej realizacji interdyscyplinarnych zadań edukacyjnych, w myśl idei zrównoważonego rozwoju, jest ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna realizowana na terenie Ogrodu Botanicznego UAM, pod tytułem: Drzewa i krzewy w poemacie „Pan Tadeusz”. Ścieżka ta łączy w sobie elementy przyrodnicze, historyczne i patriotyczne.
A didactic biology path makes direct contact with nature possible. The importance of the didactic biology path is indispensable in education for sustainable development, since we work from its assumption. The main assumption of education for sustainable development is the ability to notice the influence of teaching strategies and drawing accurate conclusion. This work presents two categories of teaching strategies: transmitting and activating. The former regards to teachers who transmit definite contents and values and strengthen a cognitive passivity of pupils. The latter to teachers who set up condition for their pupils educational experiences. Schoolchildren seek knowledge actively and undertake psychical and physical work to construct the world that surrounds them. The use of didactic biology path in the education plays an important role. Didactic biology path entitled: Trees and bushes in the poem “Pan Tadeusz” marked out in the Botanic Garden makes it possible to learn about the individuals of flora in historical – patriotic context.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1858
ISBN: 978-83-232-2332-0
ISSN: 0077-653X
Appears in Collections:Neodidagmata, nr 31/32, 2010/2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
neo3132-137-148.pdf2.29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.