Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1938
Title: KONSOLIDACJA GRUPY EURO: UMOCNIENIE EFEKTYWNOŚCI UNII CZY GROŹBA JEJ FRAGMENTACJI? ASPEKTY PRAWNE I INSTYTUCJONALNE
Other Titles: CONSOLIDATION OF THE EUROGROUP: STRENGTHENING OF THE EUROPEAN UNION EFFICIENCY OR A THREAT OF ITS FRAGMENTATION? LEGAL AND INSTITUTIONAL ASPECTS
Authors: Barcz, Jan
Keywords: Pakt euro plus
Euro plus pact
Europejski Mechanizm Stabilizacji
European Stabilisation Mechanism
Spójność Unii
Integrity of the EU
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 2, s. 19-41
Abstract: Podczas spotkania w dniach 24-25 marca 2011 r. Rada Europejska podjęła istotne decyzje nakierowane na przezwyciężenie kryzysu finansowego, zwłaszcza zaś na zapewnienie stabilności strefy euro jako całości, zachowanie stabilności finansowej oraz uzyskanie wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. Podjęte decyzje, szczególnie w sprawie ustanowienia „Paktu euro plus” i Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji (EMS) bez wątpienia konsolidują strefę euro, a tym samym nastawione są na umocnienie Unii Europejskiej (euro bowiem „jest i pozostanie jednym z najważniejszych elementów integracji europejskiej” – tak szefowie państw lub rządów w Konkluzjach ze spotkania w grudniu 2010 r.). Niemniej jednak ich konsekwencją jest stworzenie nowych – obok kryteriów konwergencyjnych − przesłanek włączenia się do strefy euro państw członkowskich UE, które dotychczas poza tą strefą pozostają. Z formalnego punktu widzenia EMS skonstruowany będzie w takiej formule, która umożliwi – w razie trudności przy ustanowieniu Mechanizmu (zwłaszcza gdyby wystąpiły one po stronie państw nie należących do strefy euro, na przykład przy zatwierdzaniu decyzji uzupełniającej art. 146 TFUE) – powołanie EMS jedynie w ramach państw strefy euro. Byłoby to ponowne sięgnięcie do tak zwanej metody schengeńskiej, niebezpiecznej dla spójności Unii: może ona bowiem prowadzić do fragmentacji Unii, a w każdym razie wyobcowania z jej „twardego jądra”, w najlepszym zaś skutkuje ona pominięciem w procesie decyzyjnym instytucji unijnych i pozostałych (poza grupą) państw członkowskich. Przesłanie płynące z przyjętych uzgodnień w sprawie „Paktu euro plus” i EMS jest stosunkowo jednoznaczne: albo państwa członkowskie przeprowadzą programy konsolidacyjne nastawione na umocnienie stabilności finansowej i dyscypliny budżetowej oraz radykalne podniesienie konkurencyjności, dopełniając w ten sposób reformę ustrojową przeprowadzoną na mocy Traktatu z Lizbony i nakierowaną na umocnienie spójności Unii Europejskiej jako całości, albo nastąpi dalsza konsolidacja państw najbardziej wydolnych (skupionych w Eurogrupie), prowadząca do istotnego zróżnicowania w ramach Unii. Obie opcje w obecnej chwili są jeszcze otwarte.
*The European Council meeting on 24-25 March 2011 ended with a number of important decisions directed towards overcoming the financial crisis, and, in particular, ensuring the stability of the euro area as a whole, and maintaining economic growth and financial stability within the EU. Those decisions, especially regarding the ‘‘Euro plus pact’’ and the European Stabilisation Mechanism (ESM), undoubtedly consolidate the euro area and strengthen the European Union (it was concluded that the euro is and shall remain one of the most important elements of European integration). What flows from the above decisions are new reasons for Member states, apart from the existing convergence criteria, for joining the euro zone. The envisaged structure of the EMS makes it possible for it to be established, at least formally, only within the existing euro area, if, for some reason, the non-euro zone members could not join in. This, however, would mean a return to so-called ‘‘Schengen method’’, be dangerous to the EU integrity, and could lead to the fragmentation of the Union. The conclusions agreed with regard the ‘‘Euro plus pact’’ and the EMS are therefore rather univocal: either the Member states implement consolidation programmes aimed at strengthening their financial stability and budget discipline to increase competitiveness (completing in this way the reforms of their regimes as required by the Lisbon Treaty), which will consequently strengthen the European Union as a whole, or the most efficient Member states – already members of the euro-zone consolidate further, which will result in a considerable differentiation within the Union itself. Both options are still possible.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1938
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04. JAN BARCZ RPEiS 2-2011.pdf200.66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.