Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/20424
Title: Wzajemna pomoc państw członkowskich Unii Europejskiej w odzyskiwaniu należności publicznoprawnych
Other Titles: Mutual Assistance Of European Union Member States For The Recovery Of Public Claims
Authors: Paduch, Andrzej
Advisor: Piątek, Wojciech. Promotor
Keywords: administracja
administration
egzekucja
execution
Unia Europejska
European Union
pomoc
assistance
Issue Date: 2017
Abstract: W pracy przedstawiono główne zagadnienia związane z dyrektywą Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (Dz. Urz. UE „L” nr 84 z 31.03.2010, s. 1, dalej zwana „Dyrektywą 2010/24/UE”). Wzajemna pomoc wprowadzona została w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom procesów: globalizacji i integracji gospodarczej. Obejmuje trzy formy: wymianę informacji, powiadamianie o dokumentach oraz pomoc w odzyskiwaniu należności publicznoprawnych. Tę ostatnią formę uznaje się za najistotniejszą, albowiem gwarantuje ona pozyskiwanie środków na realizację zadań administracji państwowej. Polska przyjęła nowe rozwiązania w omawianym zakresie ustawą z dnia 11 października 2013 roku w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (Dz. U. z 2013 r., poz. 1289). Postępowania w sprawie wzajemnej pomocy są prowadzone według przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Uzyskane od organów państw członkowskich dane wskazują, że liczba wniosków i odzyskiwane w trybie pomocy kwoty są wciąż na tym samym, niskim, poziomie. Przewiduje się jednak, że liczby te wzrosną w kolejnych latach, w miarę zacieśniania współpracy państw członkowskich w innych dziedzinach.
The study presents main issues arising from Council Directive 2010/24/EU of March 16, 2010 concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures (Official Journal of the European Union „L”, 84, 31.03.2010, p. 1, hereinafter referred as „Directive 2010/24/EU”). These means had to be established in order to counteract negative consequences of the phenomena of globalization and economic integration. The mutual assistance in above-said area provides three forms of assistance: exchange of information, assistance for the notification of legal documents and assistance for recovery of public claims. The last one is said to be the most significant as it guarantees financing of state administration’s tasks. The new Polish regulation, due to the obligation to implement Directive 2010/24/EU, was adopted in The Act of 11 October 2013 on Mutual Assistance for The Recovery of Taxes, Duties and Other Measures (Official Journal Of Polish Law 2013, position 1289). The proceedings of recovery are conducted under principles set forth in the Act on Administrative Enforcement Proceedings. The data sent by EU authorities show the number of requests and the amount recovered is still on the same low level. However, it is still anticipated to increase these numbers in subsequent years, as member states will strengthen their cooperation in other areas.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/20424
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A-Paduch.pdf2.66 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.