Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21270
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBarczyński, Piotr. Promotor-
dc.contributor.authorCzekański, Łukasz-
dc.date.accessioned2018-01-17T07:39:05Z-
dc.date.available2018-01-17T07:39:05Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/21270-
dc.descriptionWydział Chemiipl
dc.description.abstractCelem rozprawy doktorskiej była synteza, badania spektroskopowe oraz strukturalne nowych pochodnych 1-metylobenzimidazolu oraz ich kompleksów z metalami Cu(II) i Zn(II). Pierścień imidazolowy jest częścią wielu bioaktywnych cząsteczek, tj. histamina, histydyna, pilokarpina, allantoina. Pochodne imidazolu znalazły szereg zastosowań w katalizie (w postaci cieczy jonowych), farmacji czy też agrochemii jako m.in. herbicydy. W swojej pracy doktorskiej, w wyniku czwartorzędowania atomu azotu 1-metylobenzimidazolu, otrzymałem serię związków: pochodnych estrowych, karboksylowych oraz betainowych. Pochodne karboksylowe i estrowe tworzą z jonami Cu(II) i Zn(II) kompleksy, w strukturach których występują złożone dianiony - tetrahalogenometalany. Natomiast kompleksy betainowe zawierają w swojej strukturze fragment z idealnie liniowym wiązaniem Br-Cu-Br oraz O-Cu-O. Otrzymane związki stanowią ciekawy obiekt badań spektroskopowych i strukturalnych, ze względu na różnorodność oddziaływań oraz tworzonych struktur. Zsyntezowane pochodne 1-metylobenzimidazolu zostały scharakteryzowane za pomocą protonowego oraz węglowego magnetycznego rezonansu jądrowego (1H i 13C NMR), spektroskopii w podczerwieni (FT-IR), elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR), spektroskopii w nadfiolecie i świetle widzialnym (UV-Vis), analizy rentgenostrukturalnej (XRD) oraz analizy elementarnej. Otrzymane związki zostały również poddane badaniom aktywności przeciwgrzybicznej (Aspergillus nigre van Tieghem).pl
dc.description.abstractThe aim of my dissertation was the synthesis, spectroscopic and structural studies of the new derivatives of 1-methylbenzimidazole and their complexes with Cu (II) and Zn (II) metals. The imidazole ring is part of many bioactive molecules, i.e. histamine, histidine, pilocarpine, allantoin. Imidazole derivatives have found a number of uses in catalysis (in the form of ionic liquids), pharmacy or agrochemicals as herbicides. In my dissertation, as a result of quaternization of nitrogen atom of 1-methylbenzimidazole, I have obtained a series of compounds: ester, carboxy and betaine derivatives. The carboxyl and ester derivatives form Cu(II) and Zn(II) complexes, containing complexed dianions - tetrahalogenometallates. On the other hand, betaine complexes contain, in their structure, a fragment with perfectly linear Br-Cu-Br and O-Cu-O bonds. The obtained compounds constitute an interesting object of spectroscopic and structural research, due to the variety of interactions and structures. Synthesized 1-methylbenzimidazole derivatives were characterized by proton and carbon nuclear magnetic resonance (1H and 13C NMR), infrared spectroscopy (FT-IR), paramagnetic electron resonance (EPR), ultraviolet and visible spectroscopy (UV-Vis) X-ray diffraction (XRD) and elemental analysis. The compounds obtained were also tested for antifungal activity (Aspergillus nigre van Tieghem).pl
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjectbenzimidazolpl
dc.subjectbenzimidazolepl
dc.subjectbetainapl
dc.subjectbetainepl
dc.subjectkompleksypl
dc.subjectcomplexespl
dc.titleSynteza oraz badania strukturalne i spektroskopowe pochodnych karboksyalkilo (benz)imidazolu oraz ich dimerów z łącznikiem polimetylenowympl
dc.title.alternativeSynthesis and structural and spectroscopic studies of carboxyalkyl (benz)imidazole derivatives and their dimers with polymethylene linkerpl
dc.typeDysertacjapl
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suplement.pdf
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDFView/Open
Dokument(1).pdf
  Restricted Access
5.71 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.