Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2152
Title: Od strategii Unii Europejskiej na rzecz Afryki do Strategicznego Partnerstwa z Afryką - dylematy o realnej wizji współpracy
Other Titles: From the EU Strategy for Africa to the Strategic Partnership with Africa - Dilemmas concerning real vision of cooperation for peace
Authors: Przybylska-Maszner, Beata
Keywords: Strategiczne partnerstwo
Unia Europejska
Afryka
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, nr 1, 2011, s. 183-197.
Abstract: Afryka, to kontynent, który stanowi dla wielu państw członkowskich Unii Europejskiej obszar szczególnego zainteresowania. Od początku kształtowania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej relacje gospodarcze z państwami afrykańskimi wpisywały się w ramy funkcjonowania tej organizacji. Polityczny wymiar relacji kształtował się w miarę wprowadzania kolejnych zmian w materię traktatową. Podczas szczytu w dniach 15–16 grudnia 2005 roku Rada Europejska przyjęła dokument „Strategia Unii Europejskiej na rzecz Afryki: Europejsko-afrykański pakt na rzecz przyspieszenia rozwoju Afryki”. Stanowił on wyraz skonsolidowanego podejoecia UE do kreowania polityki skierowanej wobec całego kontynentu afrykańskiego. Strategia była podstawą do podjęcia działań w kierunku utworzenia ram strategicznego partnerstwa Unii Europejskiej i Afryki, co zostało potwierdzone na II i III szczycie UE–Afryka w 2007 i 2010 roku. Celem artykułu jest analiza mechanizmu wdrażania postanowień Strategii dla Afryki, jak i dokumentów, na podstawie których stworzono ramy i rozwijano partnerstwo strategiczne do roku 2010. Szczególna uwaga skupiona została na próbie okreoelenia oddziaływania tych dokumentów oraz uwarunkowań związanych z możliwooecią ich efektywnego wdrażania. Prowadzone działania w ramach UE, jak i jej poszczególnych państw członkowskich, pozwalają na wstępną ocenę realizacji partnerstwa strategicznego i przedstawienie wniosków dotyczących perspektywy kreowania polityki UE wobec Afryki.
Africa is subject of special interest for member states of the European Union. Since the beginning of the European Community, economical relations with African countries have been part of organization’s functioning. Political aspect of those relations was a result of treaty amendments. During the summit of December 15–16, 2005, the EU Strategy for Africa was adopted by the European Council. The document was an example of comprehensive position of the European Union towards the African continent and served as a basis for the future strategic partnership between the European Union and Africa, confirmed during the second and the third summit of 2007 and 2010. The aim of this paper is to analise mechanisms of implementation of the EU Strategy for Africa. Attention will be paid to indicate the possibility and conditions of effective implementation and to evaluate effects of strategic partnership with Africa.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2152
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)
Przegląd Strategiczny, 2011, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przybylska-Maszner.pdf276.85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.