Rocznik Integracji Europejskiej, 9/2015

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 33
 • Item
  Postawy elit politycznych Europy Środkowej wobec integracji z UE w okresie przedakcesyjnym
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Prażuch, Wojciech
  Niniejsza analiza stanowi przegląd pro- i antyeuropejskich postaw w życiu politycznym państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 1989-2004. Ich identyfikacja nie była sprawą prostą, gdyż profil środkowoeuropejskich formacji politycznych często zależał od tworzących je osobistości, a programy partyjne, zwłaszcza w pierwszym okresie postkomunizmu, nie nadążały za zmianami w otoczeniu zewnętrznym. W pierwszej połowie dekady, integracja z WE/UE, uznawana była za zagadnienie związane z polityką zagraniczną, co sprzyjało utrzymywaniu się powierzchownego konsensusu w tej kwestii. W miarę wchodzenia w szczegóły negocjacji i zbliżania się rozstrzygnięć następowało coraz silniejsze różnicowanie się sceny politycznej na trzy główne orientacje - „pro-europejską”, „anty-europejską” oraz „eurosceptyczną” - na tle sporów wokół reform wewnętrznych i ich tempa, warunków członkostwa, stosunków z innymi krajami europejskimi czy docelowego modelu integracji. Zarówno dyskurs pro-jak i anty-europejski opierały się tu do pewnego stopnia na argumentach emocjonalnych, co nie sprzyjało pogłębieniu debaty na tematy związane z integracją.
 • Item
  Ukraina i stosunki transatlantyckie
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Kiwerska, Jadwiga
  Europa/Unia Europejska, dysponując niekwestionowanymi atutami, powinna też być aktywnym i skutecznym graczem na arenie międzynarodowej. Takie były oczekiwania Stanów Zjednoczonych, formułowane zwłaszcza przez administrację Baracka Obamy. Jednak z amerykańskiej perspektywy Europa nie sprawdziła się jako ważny aktor na scenie międzynarodowej, zaangażowany w rozwiązywanie problemów globalnych i gotowy brać większą odpowiedzialność zabieg spraw w świecie. Tainercja Unii Europejskiej powodowała, że nastąpiła marginalizacja Europy w polityce amerykańskiej, czego wyrazem był „pivot to the Pacific Rim”. Dopiero wydarzenia na Ukrainie, będące efektem imperialnych tendencji w działaniach Rosji, spowodowały większą aktywność i koherentność polityki amerykańskiej i europejskiej, prowadząc też do wzmocnienia układu transatlantyckiego
 • Item
  Region, innovation and knowledge in strategy of European Union economic growth and social security
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Puślecki, Zdzisław W.
  The main aim of this paper is an analysis of the region in general form and to look at innovation and knowledge in the European Union’s economic growth and social security strategy. The research objectives here encompass the presentation of the innovation system and knowledge in promoting entrepreneurship, the theoretical concept of the innovation system and process at the level of the region, the knowledge-based economy, constructed advantage, the constructed advantage provided by the Triple Helix model, Europe 2020 strategy, Innovation Union and Horizon 2020 as the financial instruments implemented by the Innovation Union. An important result of the research is the conclusion that in the innovation process the connections between science (universities), market (industry) and government are very important. There is a positive dependence between innovation activities and the effectiveness of the innovation process. More interaction and cooperation can be observed on the regional than on the state level. The new programmes of scientific and innovation research, Europe 2020 and the Innovation Union, are very important factors in the strategy of the European Union's economic growth and social security.
 • Item
  Kultura i dyplomacja kulturalna Unii Europejskiej na przykładzie Programu „Kreatywna Europa”. Analiza politologiczna
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Wawrowska, Hanna
  Zamierzeniem autorki niniejszego artykułu jest naukowa analiza wpływu kultury i dyplomacji kulturalnej Unii Europejskiej na pobudzanie i stymulowanie procesu integracji Europy, który pozostaje dziś w nieustannym zaburzeniu i braku stabilności. Chodzi tu o problemowe podejście do unijnych strategii zmiany i rozwoju, w tym strategii „Europa 2020” - na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, które zakładają realizację wielu nowych unijnych wspólnotowych inicjatyw i rozwiązań praktycznych, także tych dotyczących sektora kultury oraz sektora kreatywnego i audiowizualnego. Unia Europejska po roku 2020 zamierza być gotowa do osiągnięcia wysokiego stopnia zatrudnienia i wydajności oraz większej spójności społecznej. Aby to było realne Unia musi zapewnić bardziej atrakcyjne warunki ramowe dla innowacji i kreatywności. Pod tym względem sektor kultury oraz sektor kreatywny i audiowizualny są źródłem nowatorskich pomysłów, które mogą zamienić się w produkty i usługi przyczyniające się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, pomagając stawić czoła kryzysowi i problemom społecznym. Kryzys gospodarczy i społeczny w Europie rozprzestrzenia się również na świat kultury. Identyfikujemy tu katalog trudno rozwiązywalnych problemów związanych z rozdrobnieniem sfery kultury i jego wytworów, globalizacją i digitalizacją, niedoinwestowaniem, niewłaściwą ochroną własności intelektualnej i praw autorskich oraz niewystarczającą międzynarodową współpracą kulturalną.
 • Item
  Prawicowe i lewicowe partie populistyczne po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku na przykładzie Wolnościowej Partii Austrii oraz Partii Lewicy w Niemczech
  (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015) Miecznikowska, Justyna
  Celem badawczym artykułu jest analiza programów europejskich populistycznej prawicowo-radykalnej Wolnościowej Partii Austrii (FPO) oraz populistycznej lewicowo-radykalnej Partii Lewicy (Die Linke), ukazanie ich kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego z 2014 roku, a także ocena form aktywności eurodeputowanych z tych ugrupowań na forum PE VIII kadencji. Podejmowane w pracy rozważania podzielono na cztery części, w pierwszej kolejności dokonano analizy bogatej literatury przedmiotu dotyczącej populizmu oraz zaproponowano wykorzystanie wybranych koncepcji do wskazania cech charakterystycznych dla ugrupowań populistycznych. Następnie przeanalizowano aktualne programy europejskie Wolnościowej Partii Austrii i Partii Lewicy oraz wskazano główne tematy, wokół których koncentrowała się kampania wyborcza do PE prawicowych i lewicowych populistów. W trzeciej części analiza objęła wyniki wyborów do PE oraz uzyskane przez ugrupowania poparcie, w odniesieniu do wcześniejszych europejskich elekcji, w których uczestniczyły obie badane partie populistyczne. W ostatniej czwartej części artykułu przedstawione zostały dziedziny aktywności oraz narzędzia pracy parlamentarnej, z których korzystają eurodeputowani z FPO i Partii Lewicy wraz z oceną wpływu na politykę Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.