Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22384
Title: Koordynacja bezpieczeństwa imprez masowych w praktyce i rozwiązaniach prawnych RP
Other Titles: Mass Events Security Coordination in Polish Law and Practice
Authors: Jarczewski, Waldemar
Keywords: bezpieczeństwo
policja
imprezy masowe
zagrożenia
security
police
mass events
threats
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2017, nr 10, s. 259-274.
Abstract: W niniejszej publikacji przedstawiono znaczenie działań związanych z koordynacją przedsięwzięć zmierzających do prawidłowego przygotowania i kierowania bezpieczeństwem imprez masowych. Ustawodawstwo polskie obejmujące ten zakres tematyczny zagadnień, wskazywało już od 1997 r. proces koordynacji jako ważny element budowy bezpieczeństwa imprez masowych, który właściwego znaczenia nabrał dopiero przed turniejem finałowym Euro 2012. Nadal jednak, w obowiązujących regulacjach prawnych, nie wskazano koordynatora tego procesu, tym samym również jego obowiązków. Autor publikacji stara się zwrócić uwagę na konieczność rozwiązania tego problemu w przyszłych regulacjach prawnych.
This publication presents the importance of the coordination of initiatives aimed to correct preparation and safety management events. Polish legislation covering the thematic range of issues, indicated since 1997 the coordination process, as an important element of the construction of the security of mass events, which took the proper meaning just before the final tournament Euro 2012. Still, in the current regulations, coordinator of this process is not indicated, neither his duties. Author of the paper tries to draw attention to the need to solve this problem in future regulations.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22384
DOI: 10.14746/ps.2017.1.14
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2017, nr 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Waldemar Jarczewski Koordynacja bezpieczeństwa imprez masowych w praktyce i rozwiązaniach.pdf298.08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.