Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23962
Title: Jezus opuszczony źrenicą Oka Boga. Doświadczenie duchowe Chiary Lubich i jego teologiczne implikacje
Other Titles: Jesus forsaken, the Pupil of God's Eye. The spiritual experience of Chiara Lubich and its theological implications
Authors: Wasiutyńska, Katarzyna
Advisor: Hadryś, Jacek. Promotor
Nawracała, Tomasz. Promotor
Keywords: Chiara Lubich
Jezus opuszczony
Jesus forsaken
doświadczenie duchowe
spiritual experience
Issue Date: 2018
Abstract: Głównym celem niniejszej rozprawy jest przedstawienie i analiza doświadczenia duchowego Chiary Lubich w odniesieniu do Jezusa ukrzyżowanego i opuszczonego, a także wskazanie jego teologicznych implikacji. Tytuł nawiązuje do oryginalnego stwierdzenia autorki, iż Chrystus jest źrenicą oraz oknem, przez które Bóg patrzy na człowieka, a człowiek na Boga. Pierwszy rozdział nakreśla egzegetyczny i historyczno-teologiczny kontekstem, w jakim rozwinęły się duchowe intuicje Lubich. Następny poświęcony jest opisowi doświadczenia wewnętrznego Chiary w odniesieniu do Jezusa opuszczonego, którego nazwała swoim Oblubieńcem. Oś trzeciego rozdziału stanowi symbolika źrenicy, poddana szczegółowej analizie językowo-literackiej. Kolejne części poświęcono teologicznej interpretacji myśli Lubich. W rozdziale czwartym przyjęta zostaje perspektywa odgórna, która ukazuje Jezusa opuszczonego jako spojrzenie Boga na świat. W piątym zastosowano perspektywę oddolną, aby opisać opuszczenie Jezusa jako spojrzenie człowieka na tajemnicę Trójcy Świętej. Przeprowadzone badania potwierdzają wzajemną zależność między duchowością a doktryną i ukazują specyfikę eklezjalnego znaczenia Chiary i jej dzieła.
The primary objective of this dissertation is to present and analyze the spiritual experience of Chiara Lubich concerning Jesus crucified and forsaken, as well as to indicate its theological implications. The title refers to the original statement of the author that Christ is the pupil and window through which God looks at the human being and the human being looks at God. The first chapter describes the exegetic and historical-theological context in which Lubich's spiritual intuitions developed. The next one is dedicated to the description of Chiara's inner experience regarding Jesus forsaken whom she called her Spouse. The axis of the third chapter is the symbolism of the pupil, subjected to a detailed linguistic and literary analysis. The next parts are devoted to the theological interpretation of Lubich's ideas. In the fourth chapter, a top-down perspective is adopted, which shows Jesus abandoned as God's look on the world. In the fifth one, a bottom-up perspective is used to describe the abandonment of Jesus as the human's look at the mystery of the Holy Trinity. The conducted research confirms the mutual dependence between spirituality and doctrine and shows the specificity of the ecclesiastical meaning of Chiara and her work.
Description: Wydział Teologiczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/23962
Appears in Collections:Doktoraty (WT)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KWasiutynska_Jezus_Opuszczony_zrenica_Oka_Boga.pdf2.89 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.