Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24692
Title: Rola i wpływ mediów na postawy prosportowe młodzieży akademickiej
Other Titles: The role and influence of the media on the attitude of students to sports
Authors: Skrzypczak, Jędrzej
Wallas, Tadeusz
Keywords: wpływ mediów
postawy prosportowe młodzieży akademickiej
media społecznościowe a sport
media influence
sports activities
pro-sports attitudes
social media and sport
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2018, nr 2, s. 5-15.
Abstract: Kluczowym pytaniem badawczym w przypadku tego opracowania, była próba ustalenia czy media mogą mieć wpływ na postawy prozdrowotne, w szczególności sprzyjające podejmowaniu aktywności fizycznej, a nadto w jakich formach i na jakich płaszczyznach komunikacji medialnej należy skutecznie upowszechniać wzorce postępowania w zakresie promowania postaw prozdrowotnych, aby dotrzeć do grupy docelowej. Podjęta została próba określenia źródeł, z których studenci czerpią informacje na temat sportu, a także jak kształtują się ich zainteresowania dyscyplinami i wydarzeniami sportowymi, oczekiwania, gusta i preferencje związane z przekazami medialnych o tematyce sportowej, jak również postawy prozdrowotne. Badanie zostało przeprowadzone w 2017 r. poprzez ankietyzację studentów w wybranych ośrodkach akademickich. Uzyskano łącznie 489 ankiet, zawierających odpowiedzi studentów kilku polskich uczelni z różnych miast.
The key research question in this paper was an attempt to determine whether the media can have influence on health attitudes, in particular encouraging physical activity or practicing sports, and what forms and levels of communication via the media should be used to ensure effective promotion of pro-health attitudes among students. An attempt was made to identify the sources from which students get information about sports, as well as to determine their interest in sport disciplines and events, expectations and preferences related to sports media coverage, as well as pro-health attitudes. The study was conducted in 2017, by surveying students in selected aca-demic centers. A total of 489 questionnaires were received, containing the answers of students from several Polish universities in different cities.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24692
DOI: 10.14746/ssp.2018.2.1
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2018, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jędrzej Skrzypczak, Tadeusz WallasRola i wpływ mediów na postawy prosportowe młodzieży akademickiej.pdf275.7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.