Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25272
Title: Osobowość dyssocjalna w świetle prawa karnego. Wybrane zagadnienia
Other Titles: Dissocial personality disorder in the light of criminal law. Selected issues
Authors: Ratajczak, Maciej
Advisor: Piskorski, Justyn. Promotor
Keywords: osobowość dyssocjalna
dissocial personality disorder
psychopatia
psychopathy
prawo karne
criminal law
Issue Date: 2019
Abstract: W rozdziale pierwszym Autor prezentuje pojęcie osobowości. Rozważa na czym polega istota ludzkich wyborów, analizując pojęcia „determinizm”, „indeterminizm” oraz „samoregulacja”, z odwołaniem do psychologii poznawczej. Następnie Autor rozważa pojęcie winy na gruncie psychologii, odwołuje się również do pojęć „zdrowie” oraz „choroba”, próbując nakreślić granicę pomiędzy nimi. Dalej Autor przedstawia pojęcie zaburzeń osobowości i przechodzi do omówienia pojęcia osobowości dyssocjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji w jakiej pozostaje ono do innych pojęć obejmujących cechy tego zaburzenia. W rozdziale drugim Autor bierze pod uwagę etiologię osobowości dyssocjalnej, wskazując na wątpliwości w tym zakresie. Omawia również metody diagnostyczne oraz wskazuje na społeczne funkcjonowanie osób z tym zaburzeniem, również z uwzględnieniem przestępczości. W rozdziale trzecim Autor wskazuje na „psychopatię” jako zjawisko ponadczasowe i ponadkulturowe, odnotowuje również, iż zjawisko to występuje w obszarze kultury masowej, jednak jest tam dopasowane do potrzeb odbiorcy. Rozważa również metody resocjalizacji osób z osobowością dyssocjalną. W rozdziale czwartym Autor wskazuje na istotę winy w rozumieniu karnistycznym, z odwołaniem się do różnych teorii winy, jakie funkcjonowały lub funkcjonują w obszarze doktryny prawa karnego. Rozdział piąty poświęcony jest omówieniu osobowości dyssocjalnej w kontekście art. 31 k.k. oraz art. 53 k.k. Autor rozważa tu, czy osobowość dyssocjalna może prowadzić do redukcji poczytalności, analizuje również wpływ tego zaburzenia na sądowy wymiar kary, odwołując się również do regulacji prawnych w Niemczech oraz Anglii. Rozdział szósty dotyczy psychiatrycznego opiniowania sprawcy na gruncie procedury karnej, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych biegłym. W rozdziale siódmym Autor przypatruje się osobowości dyssocjalnej na tle środków zabezpieczających (w tym postpenalnych), uregulowanych kodeksowo i pozakodeksowo. Natomiast rozdział ósmy dotyczy badań jakie przeprowadził Autor na aktach wybranych spraw karnych Sądu Okręgowego w Poznaniu w kontekście osobowości dyssocjalnej.
In the first chapter, the author presents the concept of personality. He considers the essence of human choices, analyzing the concepts of "determinism", "indeterminism" and "self-regulation", with reference to cognitive psychology. Next, the author considers the notion of guilt on the basis of psychology, he also refers to the concepts of "health" and "illness", trying to draw the boundary between them. Next, the author presents the concept of personality disorders and goes on to discuss the concept of dissocial personality disorder, with particular emphasis on the relationship in which it remains to other concepts including the features of this disorder. In the second chapter, the author takes into account the etiology of dissocial personality disorder, pointing to doubts in this subject. He also discusses diagnostic methods and indicates the social functioning of people with this disorder, including the phenomenon of crime. In the third chapter, the author points to "psychopathy" as a timeless and supracultural phenomenon, he also notes that this phenomenon occurs in the area of mass culture, but it is there adjusted to the needs of the recipient. He also considers the methods of resocialization of persons with a dissocial personality disorder. In the fourth chapter, the author indicates the essence of guilt in the criminal sense, with reference to various theories of guilt, which functioned or function in the area of the doctrine of criminal law. The fifth chapter is devoted to discussing the dissocial personality disorder in the context of Article 31 of Criminal Code and Article 53 of Criminal Code. The author considers here whether the dissocial personality can lead to the reduction of sanity, also he analyzes the impact of this disorder on the judicial dimension of punishment, also referring to legal regulations in Germany and England. The sixth chapter deals with the psychiatric opinion of the perpetrator on the basis of penal proceedings, with particular regard to the requirements imposed on the expert. In the seventh chapter, the author views the dissocial personality disorder against the background of protective measures (including postpenal measures) regulated in the Penal Code and regulations beyond. The eighth chapter concerns research carried out by the author on the files of selected criminal cases of the District Court in Poznań in the context of the dissocial personality disorder.
Description: Wydział Katedra Prawa Karnego
URI: http://hdl.handle.net/10593/25272
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nagranie na tę samą płytę CD.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.