Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25609
Title: Uwarunkowania środowiskowe struktury przestrzennej roślinności wodnej w Zalewie Wiślanym
Other Titles: Environmental factors affecting spatial structure of aquatic vegetation in the Vistula Lagoon
Authors: Brzeska-Roszczyk, Paulina
Advisor: Pełechaty, Mariusz. Promotor
Keywords: makrofity
macrophytes
grupy ekologiczne
ecological groups
woda
water
osad
sediments
Issue Date: 2020
Abstract: Celem pracy była identyfikacja czynników warunkujących strukturę przestrzenną (tj. skład taksonomiczny, biomasę, rozmieszczenie) roślinności wodnej: zanurzonej i o liściach pływających, w Zalewie Wiślanym. Badania środowiskowe (wody, osadów, roślin wodnych) przeprowadzono w lipcu 2011 roku, w 14 profilach rozmieszczonych w polskiej części Zalewu Wiślanego. Analizy statystyczne uzyskanych danych wykazały, że przezroczystość wody jest jednym z głównych determinantów struktury przestrzennej roślinności wodnej Zalewu, przy czym jest ona pochodną sprzężeń zwrotnych pomiędzy roślinnością wodną a środowiskiem oraz wynika z naturalnych predyspozycji zbiornika (duża powierzchnia „aktywnego dna”, silna eutrofizacja wtórna). Obok przezroczystości wody, równie istotny wpływ na roślinność wodną ma zasolenie. Wzrost zasolenia w akwenie pierwotnie wynika z działań hydrotechnicznych przeprowadzonych na początku XX w., a obecnie jest głównie skutkiem zmian klimatycznych.
The aim of the study was to identify factors influencing the spatial structure (i.e. taxonomic composition, biomass, distribution) of aquatic vegetation: submerged and with floating leaves, occurring in the Vistula Lagoon. Field studies (of water, sediments and macrophytes) was conducted in July 2011, at 14 profiles located in the Polish part of the lagoon. Statistical analyses showed that water transparency is one of the main determinants of the spatial structure of vegetation, while it is a derivative of the feedback between aquatic vegetation and the environment, and results from the natural conditions of the reservoir (large surface of the "active bottom", strong secondary eutrophication). Salinity also has a significant impact on aquatic vegetation. The increase of salinity in the basin was primarily the effect of hydro-technical activities carried out at the beginning of the 20th century, and nowadays, it is mainly the result of climatic changes.
Description: Wydział Biologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/25609
Appears in Collections:Doktoraty (WB)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brzeska-Roszczyk_2019.pdf
  Restricted Access
15.11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.