Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25709
Title: Polityka europejska Słowacji w kontekście jej uczestnictwa w Grupie Wyszehradzkiej
Other Titles: European policy of Slovakia as a member of the Visegrád Group
Authors: Skorzycki, Michał
Keywords: Słowacja
polityka zagraniczna
Grupa Wyszehradzka
Unia Europejska
Slovakia
foreign policy
Visegrád Group
European Union
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 2, 2020, ss. 107-130.
Abstract: Tekst podsumowuje główne cele i kierunki polityki europejskiej Słowacji, a także interesy państwa, które są realizowane w jej ramach. Artykuł zaczyna się od przeglądu najważniejszych interesów Republiki Słowackiej, bronionych poprzez prowadzenie polityki zagranicznej. Następnie przedstawione są uwarunkowania realizacji tego typu polityki oraz metody prowadzenia jednej z jej odnóg, tj. polityki europejskiej, po czym omówiony zostaje zakres wykorzystania własnej pozycji w UE w działaniach wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej. Zasadniczym kontekstem analizy zawartej w tekście jest swoista sytuacja polityczna kraju, który jako jedyny należy zarówno do Grupy Wyszehradzkiej, jak i strefy euro. Jej głównym celem jest ukazanie sposobów i skali wykorzystania tej pozycji do realizacji własnych interesów. Słowacja pokazana jest jako państwo, którego polityka zagraniczna opiera się obecnie na silnych związkach z Niemcami i Francją, zapewniających mu dostęp do unijnych środków i zachodnich inwestycji oraz bezpieczeństwo energetyczne.
The text summarizes the main objectives and directions of European policy in Slovakia, as well as the interests of the state which are pursued within this framework. The article begins with a review of the most important interests of the Slovak Republic, which are implemented through its foreign policy. Then, the conditions for the implementation of this type of policy and the method of conducting one of its branches, i.e. European policy, are presented. Afterwards, the extent to which the state’s position in the EU can be taken advantage of within the Visegrád Group is discussed. The fundamental context of the analysis is provided by the specific political situation of the country, which is the only member of both the Visegrád Group and the Eurozone. The main goal of the analysis is to show the ways and scale of using this position to pursue one’s own interests. Slovakia is shown to be a country whose foreign policy is currently based on strong ties with Germany and France, providing it with access to EU funds, Western investments and energy security.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25709
DOI: 10.14746/ssp.2020.2.6
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2020, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06-Skorzycki.pdf346.57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.