Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25784
Title: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2018 r. (sygn. I CSK 179/18)
Other Titles: Commentary to the judgment of the Supreme Court dated 28 September 2018 (case no. I CSK 179/18)
Authors: Rutkowski, Michał
Keywords: nieuczciwe praktyki rynkowe
unfair market practices
prawa konsumenta
consumer rights
klauzula abuzywna
abusive clause
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10, s. 311-326
Abstract: W glosie przedstawiono kwestię ochrony konsumentów przed stosowaniem nieuczciwych praktyk rynkowych przez przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem towarzystw ubezpieczeniowych. Omówione zostały dwie płaszczyzny: stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych sensu stricto oraz ich konsekwencji w postaci użycia w umowach z konsumentami klauzul abuzywnych. Ich egzemplifikacją w przytoczonym stanie faktycznym sprawy jest opłata likwidacyjna pochłaniająca całość zgromadzonych przez ubezpieczonego składek. Na tym tle analizie poddano ocenę charakteru prawnego umowy łączącej towarzystwo ubezpieczeniowe z konsumentem dokonaną przez Sąd Najwyższy oraz przyjęte w orzeczeniu środki mające na celu przeciwdziałać stosowaniu nieuczciwych praktyk przez przedsiębiorcę.
The article discusses methods of protecting consumers against unfair market practices employed by entrepreneurs, and in particular insurance companies. Two aspects are described: the use of unfair market practices in the strict sense and their consequences in the form of the use of abusive clauses in contracts with consumers. The liquidation fee, which absorbs all premiums collected by the insured, is presented as the example of the above. Therefore, the analysis was made of the standpoint of the Supreme Court regarding the legal nature of the agreement between the insurance company and the consumer, and on the measures adopted in its ruling to counteract unfair practices by the entrepreneur.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25784
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_RUTKOWSKI.pdf320.2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.