Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny : [5372] Community home page

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych polskich czasopism naukowych. Kwartalnik jest czasopismem recenzowanym, w którym publikuje się artykuły w języku polskim oraz w języku angielskim. Naszym podstawowym celem jest ułatwienie badaczom rozpowszechniania rezultatów ich badań naukowych oraz wymiany poglądów i idei w ramach światowej wspólnoty naukowej. Preferujemy te artykuły, które zawierają mocne ugruntowanie teoretyczne i metodologiczne z obszaru nauk prawnych, nauk ekonomicznych i socjologii oraz wskazują praktyczną doniosłość prowadzonych w nich rozważań lub konkluzji. Kwartalnik ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej (OA). Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Wskaźniki oceny czasopisma:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 40 punktów

Indeks h5: 11


Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny [Journal of Law, Economics and Sociology]
is one of the oldest and the most prestigious academic journals in Poland. Quarterly is a peer-reviewed journal which publishes articles in both Polish and English. Our primary goals are to assist researchers in disseminating the results of their research and to promote the exchange views and ideas within the global scientific community. We prefer articles that have strong theoretical and methodological foundations in the legal sciences, economic sciences, and sociology, and which indicate the practical significance of their considerations or conclusions. Quarterly is available in printed and online version (OA). The editor declares the printed version to be the original one.

Journal metrics:

Ministry of Science and Higher Education: 40

Indeks h5: 11

Redaktor naczelny: prof. Marek Smolak
Kontakt: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
ul Św. Marcin 90
61 –809 Poznań
e-mail: rpeis@amu.edu.pl
strona www: http://www.rpeis.pl/
Nazwa wydawcy: Wydział Prawa i Administracji UAM
ISSN 0035-9629

Digitalizacja i deponowanie roczników 1-19(1921-1939) i 20-59(1958-1997) zostały wykonane w ramach umowy nr 541/P-DUN/2016 finansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ‒ Zadanie: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” ‒ digitalizacja i deponowanie archiwalnych roczników w Repozytorium AMUR w celu opublikowania i utrzymania ich w otwartym dostępie za pośrednictwem Internetu.

The digitalisation and archiving of volumes 1–19 (1921–1939) and 20–59 (1958–1997) was undertaken under contract number 541/P-DUN/2016 financed by the Minister of Science and Higher Education – Objective: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny—digitalisation and deposition of each year in the AMUR archive with the aim of publishing them and maintaining open access to them on the Internet.

Browse

Collections in this community