Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26239
Title: Praktyki pogrzebowe na Kos w późnej epoce brązu w kontekście południowo-wschodniej Egei i świata mykeńskiego
Other Titles: Mortuary Practices on Kos during the Late Bronze Age in the Context of the South-Eastern Aegean and Mycenaean World
Authors: Dudlik, Katarzyna
Advisor: Czebreszuk, Janusz. Promotor
Keywords: Kos
kultura mykeńska
Mycenaean culture
praktyki pogrzebowe
mortuary practices
tożsamość społeczna
social identity
Issue Date: 2021
Abstract: Kos, podobnie jak inne wyspy Dodekanezu, było włączone w rozległą sieć kontaktów i wpływów kulturowych przez całą epokę brązu. Wśród tych najważniejszych wspomnieć należy związki ze społecznością mykeńskiej Grecji, której wpływy są widoczne niemal we wszystkich najważniejszych sferach życia mieszkańców Kos: rytuale, stylu architektonicznym i wytworach użytku codziennego. Najbardziej znaczące są jednak analogie w obrządku pogrzebowym – gdzie refleksja nad zachowaniami społecznymi jest kluczowa dla scharakteryzowania tożsamości mieszkańców wyspy. Niniejsza praca ma na celu analizę obrządku pogrzebowego społeczności zamieszkującej Kos w później epoce brązu (LBA II – LH IIIC Middle) oraz jego kontekstualizację w ramach sytuacji kulturowo politycznej regionu. Ich podstawą jest materiał archeologiczny z głównych cmentarzysk wyspy – Eleony i Langady, w uzupełnieniu o dane z pojedynczych stanowisk funeralnych. Z wykorzystaniem narzędzi teorii entanglement oraz koncepcji obrządku pogrzebowego jako usytuowanych w kontekście wyborów społecznych, scharakteryzowane zostały cechy mykeńskiego rytuału funeralnego mieszkańców Kos oraz procesy przejmowania i odpowiedzi na kulturę helladzką przez lokalną społeczność, głęboko zakorzenioną we własnej tradycji. Praca, wykorzystując dane archeologiczne z regionu Dodekanezu, przyczynia się także do zdefiniowania sposobów partycypowania społeczeństwa Kos w nowej sytuacji polityczno-kulturowej okresu późnej epoki brązu, zdominowanej przez kulturę mykeńską.
During the Bronze Age period, Kos, together with the other Dodecanese archipelago islands, was involved in well-developed systems of cultural interactions. Of those, the impact from the Greek mainland was particularly meaningful. According to the data, from LH IIIA2 until LH IIIC, the most important diagnostic features of Mycenaean identity, except for the language and ideology of power, were adopted by the Koan community. Strongly manifested is the quantity of Mycenaean or Mycenaean-type artefacts, and the evidence for Mycenaean mortuary practices. The latter is particularly important, since the social choices reflected in the funerary ritual can provide us a valuable insight into the local identity. The PhD dissertation analyses the burial data of the community living on Kos during the Late Bronze Age (LBA II – LH IIIC Middle). Of these, the material culture from the cemeteries of Eleona and Langada is studied directly, while published data is used to contextualize the additional sites. The research questions are raised and analyzed utilizing the approaches of entanglement and mortuary ritual as situated human action. The thesis aims to provide wider interpretations of how Koan Mycenaean funeral rite can be characterized in the context of adapting and responding to the exogenous impacts by a community still profoundly rooted in its own cultural tradition. The work also contributes to defining how Koan society participated in the new political and cultural situation of the Late Bronze Age, dominated by the Mycenaean culture.
Sponsorship: Sponsored by grant from the National Science Centre, Poland (project number 2017/27/N/HS3/01665).
Description: Wydział Archeologii
URI: https://hdl.handle.net/10593/26239
Appears in Collections:Doktoraty (WAr)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mortuary Practices on Kos during the Late Bronze Age in the Context of the South-Eastern Aegean and Mycenaean World.pdf
  Restricted Access
21.25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.