Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26289
Title: Zastosowanie reaktorów przepływowych do prowadzenia i optymalizacji procesów syntezy związków organicznych
Other Titles: The use of flow reactors to conduct and optimization the synthesis of organic compounds
Authors: Pawłowska-Zygarowicz, Anna
Advisor: Śmiglak, Marcin. Promotor
Keywords: optymalizacja
optimization
reaktor przepływowy
flow reactor
reaktor okresowy
batch reactor
Issue Date: 2021
Abstract: Głównym celem badań naukowych opisanych w niniejszej rozprawie doktorskiej było prowadzenie reakcji chemicznych z wykorzystaniem różnych rodzajów reaktorów przepływowych w celu ich optymalizacji i intensyfikacji. Zrealizowane badania można podzielić na trzy części, z których każda skupia się na optymalizacji innej reakcji chemicznej (reakcji hydrosililowania, reakcji wymiany jonowej oraz reakcji acylowania Friedela – Craftsa), gdzie wspólnym mianownikiem jest zastosowanie nowoczesnych metod prowadzenia reakcji. Reaktory przepływowe ze względu na możliwość zapewnienia bezpieczniejszych (w porównaniu z reaktorami okresowymi) warunków prowadzenia danego procesu chemicznego i możliwość uzyskania wyższej wydajności otrzymywania produktu reakcji są doskonałym narzędziem do poszukiwania optymalnych warunków prowadzenia danego procesu chemicznego.
The main objective of the research described in this doctoral dissertation was to conduct chemical reactions using various types of flow reactors to optimize and intensify them. The conducted research can be divided into three parts, each of which focuses on the optimization of a different chemical reaction (hydrosilylation reaction, ion exchange reaction, and Friedel-Crafts acylation reaction), where the common thread is the use of modern reaction methods. Due to the possibility of ensuring safer (compared to batch reactors) conditions for a given chemical process and the possibility of obtaining a higher yield of the reaction product, flow reactors are an excellent tool for searching for optimal conditions for conducting a given chemical process.
Sponsorship: Badania dotyczące optymalizacji reakcji wymiany jonowej były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu PRELUDIUM (UMO-2017/25/N/ST4/02573) „Wymiana jonowa w przepływie ciągłym jako usprawniona i wydajna metoda syntezy cieczy jonowych”. Badania obejmujące optymalizację reakcji acylowania Friedela – Craftsa były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu ETIUDA (UMO-2019/32/T/ST4/00054) „Zastosowanie reaktorów przepływowych do prowadzenia i optymalizacji procesów syntezy związków organicznych”
Description: Wydział Chemii
URI: https://hdl.handle.net/10593/26289
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rozprawa_APZ.pdf3.82 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.