Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2630
Title: Efektywność nowych N-heterocyklicznych ligandów w samoorganizacji kompleksów jonów metali przejściowych
Other Titles: Effectiveness of new N-heterocyclic ligands in self-assembly of complexes of transition metal ions
Authors: Wałęsa-Chorab, Monika
Advisor: Patroniak, Violetta. Promotor
Keywords: Chemia supramolekularna,
Supramolecular chemistry
Samoorganizacja
Self-assembly
Ligandy N-heterocykliczne
N-heterocyclic ligands
Kompleksy jonów metali przejściowych
Complexes of transition metal ions
Issue Date: 4-Jun-2012
Abstract: Celem przedstawionej pracy doktorskiej jest synteza i charakterystyka nowych ligandów N-heterocyklicznych oraz zbadanie ich efektywności w samoorganizacji kompleksów supramolekularnych jonów metali przejściowych. Otrzymano i scharakteryzowano sześć nowych ligandów N-heterocyklicznych. Ligandy polipirydynowe otrzymano w wyniku wieloetapowych syntez z wykorzystaniem reakcji sprzęgania Stille’a. Ligandy typu zasad Schiffa zostały otrzymane w wyniku reakcji kondensacji pomiędzy odpowiednią aminą i aldehydem. W reakcjach N-heterocyklicznych ligandów z solami pierwiastków przejściowych otrzymano różne architektury kompleksów w zależności od zdolności koordynujących jonów metali i rodzaju przeciwjonu. Przeprowadzone syntezy potwierdziły efektywność N-heterocyklicznych ligandów w tworzeniu nowych mono-, dwu- i trójrdzeniowych architektur supramolekularnych typu: helikatów, mezokatów, kompleksów bagietkowych i wieszakowych. Zbadano także właściwości fizykochemiczne (magnetyczne, luminescencyjne i katalityczne) wybranych kompleksów jonów metali przejściowych.
In the PhD thesis we focused our attention on synthesis and characterization of new N-heterocyclic ligands and their supramolecular architectures formed by self-assembly with transition metal ions. Six new N-heterocyclic ligands have been synthesized. Polypyridine ligands were prepared in multistep Stille-type coupling reaction. Schiff-base ligands have been obtained by condensation reaction between appropriate amines and aldehydes. Reactions of N-heterocyclic ligands with transition metal ions, depending on coordination preferences of metal ions and type of anions, gave rise to formation of new supramolecular architectures. Syntheses confirmed the effectiveness of N-heterocyclic ligands in self-assembly of new mono-, bi- and trinuclear supramolecular architectures of types helicates, mesocates, baquettes and racks. Physical-chemical properties (magnetic, luminescence and catalytic) of selected complexes have been investigated.
Description: Wydział Chemii: Zakład Chemii Bionieorganicznej
URI: http://hdl.handle.net/10593/2630
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
praca doktorska Monika Wałęsa-Chorab.pdf46.64 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.