Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26335
Title: Wpływ różnorodności emocjonalnej (emodiversity) na reakcje układu sercowo-naczyniowego w sytuacji interpersonalnego konfliktu o zasoby. Analiza stanów emocjonalnych i cech w ujęciu teorii poliwagalnej
Other Titles: The effect of emodiversity on cardiovascular responses during the interpersonal limited resources conflict. Examinations of affective states and traits within the framework of polyvagal theory
Authors: Kosakowski, Michał
Advisor: Kaczmarek, Łukasz Dominik. Promotor
Keywords: emocje
emotions
różnorodność emocjonalna
emodiversity
teoria poliwagalna
polyvagal theory
HRV
Issue Date: 2021
Abstract: Koncepcja różnorodności emocjonalnej zakłada, że poziom zróżnicowania emocji pozwala lepiej wyjaśnić aspekty zdrowia niż same emocje pozytywne czy negatywne. Zgodnie z teorią poliwagalna, sprawność działania nerwu błędnego jest istotnym warunkiem zdrowia, umożliwiając regulację emocji w relacjach społecznych. Celem projektu było wykazanie związku pomiędzy doświadczeniem różnorodnych emocji, a reakcjami układu krwionośnego w sytuacji stresu interpersonalnego. Oczekiwano, że doświadczenie różnorodnych emocji wpłynie na aktywność nerwu błędnego, co umożliwi lepszą regulację emocji w obliczu niesprawiedliwej sytuacji i przełoży się na lepsze rozwiązanie sytuacji oraz na zminimalizowanie reakcji fizjologicznych stanowiących czynnik ryzyka rozwoju chorób układu krążenia.
The emodiversity hypothesis posits that the level of variation in emotions explains various aspects of health, better than positive or negative emotions alone. According to polyvagal theory, the efficiency of the vagus nerve is an important condition for health, enabling the regulation of emotions in social relationships. The purpose of this project was to demonstrate the relationship between the diverse emotional experience and cardiac vagal control under interpersonal stress. It was expected that diverse emotional experience would affect the activity of the vagus nerve, enabling better regulation of emotions when faced with an unfair situation, thus translating into better resolution of the situation and minimizing physiological responses that are a risk factor for the development of cardiovascular diseases.
Description: Projekt zrealizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (2015/17/N/HS6/02794)
URI: https://hdl.handle.net/10593/26335
Appears in Collections:Doktoraty (WPiK)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kosakowski-Michal_rozprawa-doktorska.pdf1.8 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.