Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26474
Title: Korzystanie w procesie cywilnym z dowodów uzyskanych sprzecznie z prawem
Other Titles: Using of unlawfully obtained evidence in civil trial
Authors: Kozłowski, Łukasz
Advisor: Walasik, Marcin. Promotor
Keywords: proces cywilny
dowody uzyskane w sposób sprzeczny z prawem
aksjologia cywilnego prawa dowodowego
zasada proporcjonalności
pominięcie dowodu
civil trial
unlawfully obtained evidence
axiology of the civil law of evidence
principle of proportionality
omission of evidence
Issue Date: 2021
Abstract: Rozprawa dotyczy analizy korzystania w procesie cywilnym z dowodów uzyskanych sprzecznie z prawem. W obowiązującym kodeksie postępowania cywilnego nie zawarto jakiejkolwiek regulacji normującej poruszaną kwestię. Powoduje to problemy natury praktycznej, dlatego też oprócz analizy krytyczno-dogmatycznej praca omawia problemy związane z sądowym stosowaniem prawa. Podstawowym problemem rozprawy jest odpowiedź na pytanie, czy w prawie procesowym cywilnym obowiązuje zakaz korzystania z dowodów uzyskanych sprzecznie z prawem. W tym zakresie rozważania koncentrują się na krytycznej analizie stanowiska doktryny oraz judykatury. Problematyka omawianych dowodów związana jest także z aksjologią, w tym kolizją poszczególnych wartości. Koniecznym więc było opracowanie w sposób kompleksowy metody ważenia wartości w sądowym modelu stosowania prawa procesowego cywilnego. Dysertacja składa się z sześciu rozdziałów poświęconych: omówieniu stanowiska doktryny i judykatury z uwzględniłem rozważań systemowych, analizie podstaw prawnych konstruowanego w piśmiennictwie zakazu korzystania z dowodów uzyskanych sprzecznie z prawem, ogólnym rozważaniom nad cywilnym postępowaniem dowodowym, przeprowadzeniu typologii dowodów uzyskanych sprzecznie z prawem, omówieniu prawa do sądu jako wyłączającego bezprawność naruszenia dóbr osobistych, wyjaśnieniu podstaw aksjologicznych cywilnego postępowania dowodowego, opracowaniu modelu ważenia wartości i jego praktycznego zastosowania w toku rozpoznawania spraw przez sądy.
This doctoral dissertation concerns the analysis of the use of unlawfully obtained evidence in a civil trial. The Code of Civil Procedure does not contain any regulation regulating the issue in question. This causes problems of a practical nature, therefore, in addition to the critical-dogmatic analysis, the dissertation discusses problems related to the judicial application of the law. The main topic of this dissertation is to the answer to the question whether the use of unlawfully obtained evidence is prohibited in civil procedural law. In this regard, considerations focus on a critical analysis of the opinions of the doctrine and judicature. The issue of the discussed evidence is also related to axiology, including the collision of individual values. It was therefore necessary to develop a comprehensive method of weighing values in the judicial model of applying civil procedural law. This dissertation consists of six chapters devoted to: discussing the opinion of doctrine and judicature taking into account systemic considerations, analysis of the legal grounds for the prohibition of using unlawfully obtained evidence developed in the literature, general considerations on civil evidence proceedings, conducting typology of unlawfully obtained evidence, analysis of the law to the court as excluding the unlawfulness of infringement of personal rights, explaining the axiological foundations of civil evidentiary proceedings, developing a model of weighing values and its practical application in the course of examining cases by courts.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: https://hdl.handle.net/10593/26474
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doktorat _Łukasz Kozłowski_.pdf2.2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.