Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2662
Title: Synteza i charakterystyka kompleksów lantanowców i ich zastosowanie jako syntetyczne rybonukleazy
Other Titles: Synthesis and characterization of lanthanide complexes and their application as synthetic ribonucleases
Authors: Kozłowski, Michał
Advisor: Radecka-Paryzek, Wanda. Promotor
Keywords: lantanowce
lanthanides
zasady Schiffa
Schiff base
związki kompleksowe
complexes
syntetyczne rybonukleazy
synthetic ribonucleases
Issue Date: 6-Jun-2012
Abstract: Związki kompleksowe lantanowców typu zasad Schiffa od wielu lat cieszą się dużym zainteresowaniem, ze względu na możliwość wykorzystania ich w wielu dziedzinach nauki, takich jak biotechnologia, bioinżynieria, medycyna. Szczególne zainteresowanie wzbudzają ich właściwości hydrolityczne względem wiązania fosfodiestrowego w RNA. Zsyntezowano i scharakteryzowano związki kompleksowe lantanowców zawierające hydrazonowe i salenowe zasady Schiffa: N,N’-bis(salicylideno)-1,12-diamino-4,9-dioksadodekan, N,N’-bis(salicylideno)-1,5-diamino-2-metylopentan, 2,6-diacetylopirydyno-bis(2-aminobenzylohydrazon) lub 2,6-diacetylopirydyno-(2-aminobenzylohydrazon). Kompleksy scharakteryzowano metodami analitycznymi i spektralnymi. W sytuacji, w której otrzymano kompleksy w postaci kryształów rozwiązano strukturę krystaliczną. Zsyntezowane związki kompleksowe wykorzystano w hydrolizie wiązania O-P-O w RNA. Wykazano, że w wielu przypadkach stosowane związki kompleksowe, hydrolizują wiązania O-P-O w RNA w sposób selektywny. Właściwość ta może w przyszłości znaleźć zastosowanie w leczeniu wielu chorób genetycznych. Zsyntezowano prekursor syntetycznej rybonukleazy, który po skompleksowaniu z jonem lantanowca wykorzystano w hydrolizie wiązania O-P-O w RNA. Pod pojęciem prekursor syntetycznej rybonukleazy należy rozumieć 2’OMe RNA zawierające na końcu 5’ ligand organiczny posiadający donorowe atomy tlenu.
Lanthanide ion complexes attract considerable attention in last decades since that can be used in biotechnology, bioengineering, medicine. Catalytic activity of complexes containing lanthanide ions for hydrolysis of nucleic acids is of particular interest. In these thesis, new lanthanide complexes containing hydrazone and salen type ligand: N,N’-bis(salicylidene)-1,12-diamine-4,9-dioxadodecane, N,N’-bis(salicylidene)-1,5-diamine-2-metylpentane, 2,6-diacetylpyridine-bis(2-aminobenzoilhydrazone) or 2,6-diacetylpyridine-(2-aminobenzoilhydrazone) were synthesized. All complexes were characterized by analytical and spectral methods. Compounds isolated in the form of crystals were identified by X-ray crystal structure determination. Complexes were used to hydrolyze phosphodiester bond in RNA. The results reveal that some lanthanide complexes can selectively hydrolyse RNA at the target site. These specific properties seem to be of interest for treatment of genetic diseases investigation. Ribonuclease synthetic precursor (2’OMe RNA containing oxygen donor atom ligand on 5’ end) was synthesized. Specific properties of this precursor complexed with lanthanide ions for the hydrolysis of phosphodiester bond in RNA were studied.
Description: Wydział Chemii: Zakład Chemii Bionieorganicznej
URI: http://hdl.handle.net/10593/2662
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca doktorska, Michał Kozłowski.pdf5.82 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.