Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26641
Title: Ochrona osób fizycznych w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych przypadkach na gruncie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
Other Titles: Protection of natural persons with regard to automated individual decision-making in the General Data Protection Regulation
Authors: Drożdż, Aleksandra
Advisor: Połatyńska, Joanna. Promotor
Keywords: dane osobowe
automatyzacja
profilowanie
ochrona jednostki
sztuczna inteligencja
personal data
automation
profiling
individual protection
artificial intelligence
Issue Date: 2022
Abstract: Celem rozprawy doktorskiej jest opisanie i analiza przepisów RODO mających na celu ochronę osób fizycznych w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych przypadkach. Intencją autorki jest zbadanie, czy ten akt prawa zapewnia wystarczającą ochronę osób fizycznych w związku z takim przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności zidentyfikowanie luk, które ją utrudniają lub uniemożliwiają. Przede wszystkim, jej założeniem jest przedstawienie zasad de lege lata i postulatów de lege ferenda, które mogłyby zapewnić jednostkom skuteczną ochronę w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych przypadkach. Z tego powodu, rozprawa doktorska stanowi wkład w toczącą się dyskusję dotyczącą odpowiedzialności algorytmicznej.
The purpose of this doctoral dissertation is to describe and analyse the GDPR framework aimed at protecting natural persons with regard to automated individual decision-making. Its objective is to examine whether this legislative act affords sufficient protection of natural persons with regard to such processing, in particular the focus of the thesis is to identify the loopholes that hinder or prevent the above. Above all, this doctoral dissertation is aimed at identifying de lege lata rules and de lege ferenda postulates that could provide individuals with effective protection in relation to automated individual decision-making. Therefore, this thesis contributes to the existing discussion concerning algorithmic accountability.
Description: Wydział Prawa i Administracji (UŁ)
URI: https://hdl.handle.net/10593/26641
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa doktorska_Aleksandra Drozdz_v2.pdf
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.