Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/27135
Title: Poziome wyrównywanie dochodów w systemie prawnofinansowym gmin
Other Titles: The Mechanism of the Horizontal Equalization in the Municipal Finance System
Authors: Olejnik, Tomasz
Advisor: Mączyński, Dominik. Promotor
Keywords: gminy
finanse publiczne
poziome wyrównanie dochodów
mechanizm korekcyjno-wyrównawczy
municipality
public finance
horizontal equalization
corrective and compensatory mechanism
Issue Date: 2023
Abstract: Przedmiotem rozprawy jest kompleksowa analiza mechanizmu poziomego wyrównywania dochodów w systemie prawnofinansowym gmin. Głównym celem pracy jest zbadanie, w jakim zakresie mechanizm poziomego wyrównywania dochodów mieści się w normach konstytucyjnych. Ustawodawca nie jest w stanie wprowadzić systemu finansowego, w którym stosowane będzie jedynie pionowe wyrównanie dochodów. Wyjściowym założeniem, które legło u podstaw przeprowadzonych rozważań była teza, że wyrównywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego jest obligatoryjnym elementem systemu finansów samorządowych. Rozprawa doktorska dzieli się na cztery rozdziały. W pierwszym z nich omówiono teoretycznoprawne i historyczne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego. Zaprezentowano jak kształtował się podział zadań finansowych między państwo a samorząd oraz ewolucja rozwiązań odnośnie samorządu, a szczególnie jego finansowania w Polsce na przestrzeni dziejów. W drugim rozdziale przedstawiono problematykę poziomego wyrównania dochodów w Konstytucji RP. Przenalizowane zostały nie tylko zasady dotyczące wprost samorządu terytorialnego, ale także pozostałe wartości konstytucyjne. Trzeci rozdział stanowił próbę umiejscowienia opisywanego mechanizmu w przepisach międzynarodowych. W związku z tym przeanalizowano przepisy Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, a także Unii Europejskiej. W czwartym rozdziale przeanalizowany został ustawowy mechanizm poziomego wyrównywania dochodów oraz zmiany zachodzące na przestrzeni lat. W zakończeniu pracy przedstawione zostały wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy. Sformułowane zostały również postulaty i wnioski de lege lata oraz de lege ferenda dotyczące mechanizmu poziomego wyrównania dochodów.
This dissertation is a comprehensive analysis of the horizontal income equalization mechanism in the legal and financial systems of municipalities. The author investigates to what extent the mechanism of horizontal income equalization lies within the constitutional norms. As the author argues, the legislators are unable to introduce a financial system in which only vertical income equalization can be used. The underlying condition behind the financial system of every local government is the equalization of incomes. This doctoral dissertation is divided into four chapters. The first one discusses the theoretical, legal, and historical foundations of the functioning of local government. It is explained how the tasks between local government and the state were divided and how they were evolving throughout history, especially in Poland. The second chapter presents the concept of horizontal income equalization in the Constitution of Poland. Not only the rules relating directly to local self-government have been analyzed, but also other constitutional values. In the third chapter, the authors attempt to present the horizontal income equalization mechanism in the concept of international law. Therefore, the provisions of the European Charter of Local Self-Government and of the European Union were analyzed. The fourth chapter analyzes the statutory mechanism of horizontal income equalization and the changes taking place over the years. Conclusions resulting from the conducted analysis are presented at the end of the work. Remarks de lege lata and postulates de lege ferenda are also formulated there.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: https://hdl.handle.net/10593/27135
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doktorat Tomasz Olejnik - ostateczna wersja [druk].pdf
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.