Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2754
Title: WŁADZA PAŃSTWOWA A KRYZYS FINANSÓW PUBLICZNYCH, CZYLI O TYM, ŻE NIE MA TEGO ZŁEGO, CO BY NA DOBRE NIE WYSZŁO
Other Titles: THE POWER OF THE STATE AND THE CRISIS OF PUBLIC FINANCE, OR, EVERY CLOUD HAS A SILVER LINING
Authors: Drozdowski, Rafał
Keywords: kryzys finansów publicznych
crisis of public finance
rządzący
ruling class
komfort rządzenia
comfort of ruling
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, z. 3, s. 125-136
Abstract: Artykuł jest próbą wykazania, że kryzys finansów publicznych − paradoksalnie − otwiera przed rządzącymi szereg nowych możliwości i nowych szans, które jeszcze bardziej zwiększą ich przewagę nad społeczeństwem i podniosą komfort rządzenia. Kryzys finansów publicznych okazuje się bowiem dobrym pretekstem do (1) dalszego wycofywania się państwa z szeregu zaciągniętych przez nie w przeszłości zobowiązań socjalnych, (2) wycofania się ze stałych zadań i „zarządzania przez projekty”, (3) nadmiernej standaryzacji procedur działania instytucji państwowych skutkującej „usztywnieniem reguł” uniemożliwiającym z kolei elastyczne i innowacyjne reagowanie na stare i nowe wyzwania, (4) zdeprecjonowania wiedzy eksperckiej, (5) zakwestionowania prawa obywateli do oceniania i rozliczania władzy „na bieżąco” połączonego z dążeniem do uczynienia tytułem legitymizacyjnym „troski o bezpieczniejszą przyszłość” oraz (6) do ucieczki państwa w politykę uprawnianą w sposób akcyjny.
The paper is an attempt to prove that – paradoxically – the crisis of public finances opens up a number of new possibilities and chances for the ruling class, which consequently increases the advantage of the government over the society and the comfort of ruling. The crisis of public finance turns out to be a good pretext to (i) further withdrawal by the state from its earlier social welfare commitments; (ii) abandoning the regular tasks and the ‘management through projects’ (iii) excess standardisation of the procedures according to which state institutions function, which leads to the emergence of ‘fixed rules’ that block the possibility of flexible and innovative reacting to old and new challenges; (iv) depreciation of ‘expert’ knowledge; (v) questioning of the right of citizens to evaluate and account, on day-to-day basis, the work of the governing bodies, combined with the legitimisation of the idea of a ‘concern about safer future’ and (vi) the escapism of the state manifesting itself by largely an ‘action-based’ policy.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2754
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11. RAFAŁ DROZDOWSKI RPEiS 3-2011.pdf146.29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.