Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2754
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDrozdowski, Rafał-
dc.date.accessioned2012-06-13T12:41:55Z-
dc.date.available2012-06-13T12:41:55Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, z. 3, s. 125-136pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2754-
dc.description.abstractArtykuł jest próbą wykazania, że kryzys finansów publicznych − paradoksalnie − otwiera przed rządzącymi szereg nowych możliwości i nowych szans, które jeszcze bardziej zwiększą ich przewagę nad społeczeństwem i podniosą komfort rządzenia. Kryzys finansów publicznych okazuje się bowiem dobrym pretekstem do (1) dalszego wycofywania się państwa z szeregu zaciągniętych przez nie w przeszłości zobowiązań socjalnych, (2) wycofania się ze stałych zadań i „zarządzania przez projekty”, (3) nadmiernej standaryzacji procedur działania instytucji państwowych skutkującej „usztywnieniem reguł” uniemożliwiającym z kolei elastyczne i innowacyjne reagowanie na stare i nowe wyzwania, (4) zdeprecjonowania wiedzy eksperckiej, (5) zakwestionowania prawa obywateli do oceniania i rozliczania władzy „na bieżąco” połączonego z dążeniem do uczynienia tytułem legitymizacyjnym „troski o bezpieczniejszą przyszłość” oraz (6) do ucieczki państwa w politykę uprawnianą w sposób akcyjny.pl_PL
dc.description.abstractThe paper is an attempt to prove that – paradoxically – the crisis of public finances opens up a number of new possibilities and chances for the ruling class, which consequently increases the advantage of the government over the society and the comfort of ruling. The crisis of public finance turns out to be a good pretext to (i) further withdrawal by the state from its earlier social welfare commitments; (ii) abandoning the regular tasks and the ‘management through projects’ (iii) excess standardisation of the procedures according to which state institutions function, which leads to the emergence of ‘fixed rules’ that block the possibility of flexible and innovative reacting to old and new challenges; (iv) depreciation of ‘expert’ knowledge; (v) questioning of the right of citizens to evaluate and account, on day-to-day basis, the work of the governing bodies, combined with the legitimisation of the idea of a ‘concern about safer future’ and (vi) the escapism of the state manifesting itself by largely an ‘action-based’ policy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.subjectkryzys finansów publicznychpl_PL
dc.subjectcrisis of public financepl_PL
dc.subjectrządzącypl_PL
dc.subjectruling classpl_PL
dc.subjectkomfort rządzeniapl_PL
dc.subjectcomfort of rulingpl_PL
dc.titleWŁADZA PAŃSTWOWA A KRYZYS FINANSÓW PUBLICZNYCH, CZYLI O TYM, ŻE NIE MA TEGO ZŁEGO, CO BY NA DOBRE NIE WYSZŁOpl_PL
dc.title.alternativeTHE POWER OF THE STATE AND THE CRISIS OF PUBLIC FINANCE, OR, EVERY CLOUD HAS A SILVER LININGpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11. RAFAŁ DROZDOWSKI RPEiS 3-2011.pdf146.29 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.