Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2776
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLiżyńska, Katarzyna-
dc.contributor.authorPłońska, Anna-
dc.date.accessioned2012-06-15T11:09:32Z-
dc.date.available2012-06-15T11:09:32Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, z. 3, s. 191-205pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2776-
dc.description.abstractPrzeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza ochrony adopcji w polskim prawie karnym ma na celu, obok przedstawienia istoty i problematyki przestępstwa nielegalnej adopcji, wskazanie budzących szereg niejasności interpretacyjnych sformułowań zawartych w omawianym przepisie. Ze względu na fakt, że wprowadzone w wyniku nowelizacji kodeksu karnego z 20 maja 2010 r. zmiany w zakresie organizowania adopcji wbrew przepisom ustawy miały wyłącznie charakter aksjologiczny, podjęto próbę przedstawienia postulatów de lege ferenda mogących w znacznym stopniu przyczynić się do zapewnienia pełnej karnoprawnej ochrony przed nielegalnym przysposobieniem.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the analysis of the protection of adoption in Polish criminal law conducted in this paper is, apart from the presentation of the essence and the main issues of illegal adoptions, indication of a number of ambiguities which stir up controversies and cause problems with the interpretation of that provision. Since the amendments to the Penal Code that entered into force on 20 May 2010 concerning changes in the illegal organisation of adoption were purely axiological, this paper presents some de lege ferenda postulates that might significantly contribute to ensuring full protection against illegal adoption in criminal law.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.subjectadopcjapl_PL
dc.subjectadoptionpl_PL
dc.subjectprzysposobieniepl_PL
dc.subjectprawo karnepl_PL
dc.subjectcriminal lawpl_PL
dc.subjectprzestępstwo nielegalnej adopcjipl_PL
dc.subjectillegal adoptionpl_PL
dc.titleUWAGI O SPOSOBIE USTAWOWEGO UJĘCIA PRZESTĘPSTWA ZAJMOWANIA SIĘ ORGANIZOWANIEM ADOPCJI WBREW PRZEPISOM USTAWY (ART. 211A KODEKSU KARNEGO)pl_PL
dc.title.alternativeCOMMENTS ON THE MANNER OF THE STATUTORY APPROACH TO THE OFFENCE OF ILLEGAL ORGANISATION OF ADOPTION (ARTICLE 211A OF THE PENAL CODE)pl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15. KATARZYNA LIŻYŃSKA, ANNA PŁOŃSKA RPEiS 3-2011.pdf159.74 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.