Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2777
Title: PROBLEM USIŁOWANIA POMOCNICTWA NA TLE OBOWIĄZUJĄCEGO KODEKSU KARNEGO Z 1997 R.
Other Titles: ATTEMPTED AIDING IN POLISH CRIMINAL LAW IN LIGHT OF THE PENAL CODE OF 1997
Authors: Kowalewska, Magdalena
Keywords: prawo karne
criminal law
pomocnictwo
aiding
usiłowanie
attempt
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, z. 3, s. 207-215
Abstract: Artykuł zawiera analizę zagadnień związanych z kwestią możliwości usiłowania pomocnictwa w polskim prawie karnym, karalnością takiej konstrukcji, jak również podstawy wymiaru ewentualnej kary. Tematyka ta została podjęta ze względu na niejednolite stanowisko doktryny i orzecznictwa. W pierwszej kolejności rozstrzygnięta została możliwość nakładania formy stadialnej usiłowania na czyn pomocnictwa. W dalszej części wywodu przytoczono argumenty przemawiające za karalnością tej konstrukcji. Podano też propozycję podstawy wymiaru grożącej kary z usiłowanie pomocnictwa.
The paper analyses questions connected with the issue of a possibility of attempted aiding in Polish criminal law, the penalty for that offence, and the legal basis for the imposition of penalty. This issue was undertaken as a subject of this present study because of the non-uniform doctrine and a variety of judicial opinions in this matter. First, the possibility of connecting the phase form of an attempt with aiding is discussed. Then, the author quotes arguments in support of penalising the offence of attempted aiding and proposes the legal ground on which a penalty could be imposed.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2777
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16. MAGDALENA KOWALEWSKA RPEiS 3-2011.pdf139.01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.