Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2885
Title: Konsekwencje przemian roku 1989 dla środków społecznego przekazu w Polsce - wybrane problemy
Other Titles: Consequences of transformations of 1989 for the means of the media in Poland - select issues
Authors: Secler, Bartłomiej
Keywords: Media
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: "Media dawne i współczesne" nr 1, 2011, s. 63-74
Abstract: Transformacja ustrojowa w Polsce zapoczątkowała szereg zmian w dziedzinie środków społecznego przekazu. Rozpoczął się bowiem proces tworzenia wolnych mediów. Na uwagę zasługuje dynamiczny rozwój rynku prasy, później także radia i telewizji. Zmiany zapoczątkowane w 1989 r. powodowały m.in. napływ kapitału zagranicznego i proces koncentracji mediów. Autor zwraca przede wszystkim uwagę na konsekwencje przemian roku 1989 dla rynku mediów w Polsce. Analizuje różne aspekty tych przeobrażeń oraz wskazuje na szereg problemów natury prawnej, społecznej czy politycznej, z którymi borykali się w minionych dwóch dekadach właściciele mediów. Tekst jest jedynie zarysem tej wieloaspektowej problematyki. Szereg wątków zasługuje na kolejne, pogłębione analizy. Obserwując jednak rynek mediów z perspektywy ostatnich dwudziestu lat łatwo dostrzec, że środki przekazu w Polsce przeszły długi i żmudny proces przemian, który de facto jeszcze się nie zakończył. Co więcej, stawia się coraz więcej pytań o przyszłość polskiego rynku mediów – jego kierunki rozwoju, kształt i charakter.
The transformation initiated the sequence of changes in the system of the media in Poland. The formation process of free media started. Dynamic market development of the press, radio and television calls for attention. Changes in 1989 initiated, among other things, the inflow of foreign capital and the process of concentration of media. The author attempts to interest the reader with consequences of transformations in 1989 for the media market in Poland, analyzes various aspects of these changes and is pointing at different, social and political issues of law that the media owners struggled with for the past two decades. This text is only an outline of these complex issues. Different motifs deserve a deeper analysis. Looking at the market of media from a perspective of the last twenty years, it becomes apparent that mass media in Poland underwent the long process of transformations, which has not yet ended. Furthermore, more questions about the future of Polish media market and the direction of its development, form and characteristics, arise.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2885
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konsekwencje przemian Secler.pdf4.65 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.