Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2910
Title: Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Other Titles: Judicial control of the decisions of the President of the Office of Electronic Communications
Authors: Chołodecki, Mateusz, Tomasz
Advisor: Popowska, Bożena. Promotor
Keywords: prawo telekomunikacyjne
telecommunication law
prawo odwołania się
right to appeal
kontrola sądowa
judicial control
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Office of Electronic Communications
prawo do sądu
right to court access
postępowanie administracyjne
administrative procedure
krajowe organy regulacyjne
national regulatory authority
prawo regulacyjne
regulatory law
Issue Date: 19-Jul-2012
Abstract: Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest model kontroli sądowej decyzji wydawanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej jako Prezes UKE). Model ten jest określony w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne, Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz.1800 z późn. zm. (dalej jako Pr. tel.), i przewiduje, że kontrolę sądową decyzji wydanych przez Prezesa UKE sprawują sądy administracyjne. Jednakże, od niektórych decyzji tego organu (określonych enumeratywnie w art. 206 ust. 2, 2a i 2b Pr. tel.) przysługuje odwołanie do sądu powszechnego (Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dalej jako SOKiK). Oba rodzaje kontroli sądowej decyzji wydawanych przez Prezesa UKE różnią się od siebie zasadniczo. W związku z tym, głównym celem pracy doktorskiej było przedstawienie modelu kontroli sądowej decyzji wydawanych przez Prezesa UKE wraz ze wskazaniem podstaw prawnych tego modelu. Ponadto, określone zostały istotne różnice w sposobach kontroli sądowej sprawowanej przez oba rodzaje sądów, tj. sądy administracyjne oraz sądy powszechne (SOKiK).
The model of judicial control of the decisions of the President of the Office of Electronic Communications (hereinafter the UKE President) is subject of my PhD thesis. This model is defined in the Telecommunications Law Act (Journal of Laws 2004 No. 171, item 1800 with later amendments. hereinafter the TL) and provides two different judicial procedures against decisions of the UKE President. It is a general principle that the UKE President decisions are a subject to a judicial control exercised by administrative courts. However, some decisions enumerated in the TL (art. 206 section 2, 2a and 2b) are a subject of judicial review exercised by common courts [the Regional Court in Warsaw – the Court of Competition and Consumer Protection (hereinafter the SOKiK)]. Both types of judicial control differ from each other substantially. Therefore, the main goal of the dissertation was to present a model of judicial control of the decisions made by the UKE President together with an indication of the legal basis of this model. In addition, significant differences were determined in the way of judicial control by both types of courts, i.e. the administrative courts and common courts (SOKiK).
Description: Wydział Prawa i Administracji: Instytut Publicznego Prawa Gospodarczego
URI: http://hdl.handle.net/10593/2910
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M. Cholodecki rozprawa doktorska.pdf
  Restricted Access
2.42 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.