Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2939
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKolasiński, Marek Krzysztof-
dc.date.accessioned2012-08-06T10:41:23Z-
dc.date.available2012-08-06T10:41:23Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 1, s. 53-65pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2939-
dc.description.abstractWzględy społeczne są silnie chronione w prawie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Ważnym elementem wskazanych systemów prawnych jest również prawo antymonopolowe, którego cel, najogólniej rzecz ujmując, stanowi zapewnienie właściwego funkcjonowania rynku. Kwestie socjalne nie mieszczą się w optyce prawa antymonopolowego. Może to prowadzić do powstania bardzo skomplikowanej sytuacji między prawem antymonopolowym a unormowaniami służącymi ochronie względów socjalnych. Istnieją obszary, na których te dwa zespoły norm są komplementarne, ale zauważyć należy również, że na pewnych płaszczyznach cele prawa pracy są odmienne, a nawet przeciwstawne wobec zadań stawianych przed prawem antymonopolowym. Sferę, w której powstanie konfliktów jest najbardziej prawdopodobne stanowią układy zbiorowe pracy. Zgodnie z unijnym i amerykańskim orzecznictwem prawo antymonopolowe nie może być wykorzystywane do uniemożliwienia osiągnięcia celów socjalnych chronionych przez prawo. Istnieją jednak przypadki, w których stosownie prawa antymonopolowego do układów zbiorowych pracy jest możliwe.pl_PL
dc.description.abstract*Although social concerns are strongly present in the laws of the European Union and the United States, antitrust, or competition, law whose predominant objective is securing the correct working of the competition mechanism, constitutes a vital element of both legal systems. Social concerns remain outside the scope of antitrust (competition) law, which may lead to a very complicated situation between that law and social regulations. There are fields in which those sets of rules are complementary, yet it must be underlined that in some areas the objectives of labour law are different from, and even contrary to, the aims of antitrust (competition) law. The area most sensitive to potential conflicts are the regulations of labour law which are connected with collective bargaining. According to the EU and US law, antitrust (competition) law should not undermine the social objectives recognised by the laws of those states. There is, however, space in those laws in which collective labour agreements may be subject to antitrust (competition) law scrutiny.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.subjectukłady zbiorowe pracypl_PL
dc.subjectcollective labour agreementspl_PL
dc.subjectprawo pracypl_PL
dc.subjectlabour lawpl_PL
dc.subjectrokowania zbiorowepl_PL
dc.subjectcollective bargainpl_PL
dc.subjectprawo konkurencjipl_PL
dc.subjectcompetition lawpl_PL
dc.subjectprawo antymonopolowepl_PL
dc.subjectantitrust lawpl_PL
dc.titleUkłady zbiorowe pracy a prawo antymonopolowe Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonychpl_PL
dc.title.alternativeCollective labour agreements and the European Union and the United States antitrust lawpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2012, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06. MAREK KRZYSZTOF KOLASIŃSKI RPEiS 1-2012.pdf147.11 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.