Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2951
Title: ZASADY WYNAGRADZANIA W SPORCIE W KONTEKŚCIE IDEI SPRAWIEDLIWOŚCI I RÓWNOŚCI PŁCI
Other Titles: RULES OF REWARDING IN SPORTS IN THE CONTEXT OF IDEAS OF THE JUSTICE AND GENDER EQUALITY
Authors: Jakubowska, Honorata
Keywords: Sport
Sport
Nagrody finansowe
Prize money
Sprawiedliwość
Justice
Równość płci
Equality of the genders
John Rawls
Jane English
Issue Date: 2012
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 1, s. 191-203
Abstract: Punktem wyjścia prezentowanego artykułu są dwie debaty dotyczące wysokości nagród finansowych w sporcie. Pierwsza z nich dotyczy maratonu Solidarności z 2010 r., a druga decyzji o wyrównaniu nagród finansowych podczas turniejów tenisowych Roland Garros i Wimbledon w 2007 r. Wykorzystując argumenty pojawiające się w obydwu debatach, staram się odpowiedzieć na dwa pytania: 1) za co przyznawane są nagrody finansowe czy – mówiąc ogólniej – według jakich zasad wynagradzane są osiągnięcia sportowe oraz 2) czy obowiązujące w sporcie zasady wynagradzania są sprawiedliwe z punktu widzenia równości płci. Rozważam również, jak zasady te wpisują się w dyskurs różnicy płciowej legitymizowany, w przypadku sportu, poprzez różnice natury biologicznej. W artykule odwołuję się zarówno do takich zjawisk kształtujących współczesny sport, jak podporządkowanie zasadom rynkowym i medialnych, jak i do koncepcji teoretycznych (na przykład teorii sprawiedliwości Rawlsa) czy klasycznego już artykułu Jane English Sex Equity in Sports z 1978 r.
Two debates concerning the amount of financial awards in sport are a starting point for the presented paper. One of them concerns the Solidarity marathon of 2010, and the other the decision of equalizing the prize money during Roland Garros and Wimbledon tennis competitions in 2007. Based on both debates, I amtrying to answer two questions: (i) what is the prize money a reward for or, more generally, what are the rules of rewarding in sports and (ii) whether the rules of rewarding are just and fair from the point of view of the equality of the genders. I am also considering how these rules fit to the discourse of the sexual difference sanctioned, in the case of sport, by the differences of biological nature. In the paper I refer to both, i.e., the phenomena shaping contemporary sport (commercialisation and medialisation), and the theoretical conceptions (such as Rawls’ theory of justice), or the already classical article by Jane English ‘Equity Sex in Sports’ published in 1978. 42
URI: http://hdl.handle.net/10593/2951
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2012, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14. HONORATA JAKUBOWSKA RPEiS 1-2012.pdf171.88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.