Prywatyzacja realizacji celów publicznych, określonych w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-03T09:51:36Z
Editor
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Title alternative
The privatisiation of public purposes, defined in art. 6 of the Land Administration Act
Abstract
Fundamentalne pytanie, które wyłania się przy analizie art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami polega na tym, w których dziedzinach za dopuszczalne należy uznać uprawnienie podmiotów prywatnych do realizacji celów publicznych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zjawiska prywatyzacji realizacji celów publicznych, ujętych w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, perspektyw jej rozwoju oraz wykazanie, że prywatyzacja celów publicznych jest niezbędna dla poprawy oraz zwiększenia efektywności ich realizacji przez państwo i jego organy. Podstawową tezą rozprawy jest stwierdzenie, iż ustanowiony w art. 6 powołanej ustawy katalog celów publicznych jest niedostosowany do aktualnych potrzeb gospodarczych państwa, które w dobie gospodarki wolnorynkowej nie musi w sposób bezpośredni zaspokajać potrzeb ogólnospołecznych. Praktyczna interpretacja celu publicznego jest całkowicie oderwana od motywów, jakimi kierował się ustawodawca, uchwalając w 1997 r. ustawę o gospodarce nieruchomościami. W wielu przypadkach podmiotami realizującymi cele publiczne nie są organy władzy publicznej, lecz podmioty prywatne. Niniejsza praca ma na celu również wykazanie, iż procesy prywatyzacyjne, które zachodzą w zaspokajaniu przez państwo potrzeb ogólnospołecznych, wykraczają swoim zasięgiem poza sztywne ramy pojęcia „celu publicznego”, utożsamionego z katalogiem czynności zawartych w art. 6 tej ustawy.
The fundamental question that emerges from the analysis of art. 6 of the Land Administration Act is in which areas non – state entities are allowed to execute public purposes. The main aim of the submitted study is to define the phenomenon of privatisation of public purposes, contained in the Land Administration Act 1997, prospects for its development and to demonstrate that the privatisation of public purposes is essential to improve the efficiency of its implementation by the State and its authorities. Moreover it analyses a legal definition of “public purpose” in Polish legal system and examines the impact of that definition on land management system. The presented study also aims to demonstrate, that privatisation processes falls outside casuistic catalogue of public purposes, contained in art. 6 of the Land Administration Act.
Description
Wydział Prawa i Administracji
Sponsor
Keywords
prywatyzacja, privatisation, cel publiczny, public services, zadanie publiczne, public – private partnership, ustawa o gospodarce nieruchomościami, expropriation, partnerstwo publiczno – prywatne, land use planning
Citation
DOI
Alternative location
Creative Commons License