Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3479
Title: Prywatyzacja realizacji celów publicznych, określonych w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Other Titles: The privatisiation of public purposes, defined in art. 6 of the Land Administration Act
Authors: Tomaszewski, Krzysztof
Advisor: Szewczyk, Marek. Promotor
Keywords: prywatyzacja
privatisation
cel publiczny
public services
zadanie publiczne
public – private partnership
ustawa o gospodarce nieruchomościami
expropriation
partnerstwo publiczno – prywatne
land use planning
Issue Date: 3-Oct-2012
Abstract: Fundamentalne pytanie, które wyłania się przy analizie art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami polega na tym, w których dziedzinach za dopuszczalne należy uznać uprawnienie podmiotów prywatnych do realizacji celów publicznych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zjawiska prywatyzacji realizacji celów publicznych, ujętych w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, perspektyw jej rozwoju oraz wykazanie, że prywatyzacja celów publicznych jest niezbędna dla poprawy oraz zwiększenia efektywności ich realizacji przez państwo i jego organy. Podstawową tezą rozprawy jest stwierdzenie, iż ustanowiony w art. 6 powołanej ustawy katalog celów publicznych jest niedostosowany do aktualnych potrzeb gospodarczych państwa, które w dobie gospodarki wolnorynkowej nie musi w sposób bezpośredni zaspokajać potrzeb ogólnospołecznych. Praktyczna interpretacja celu publicznego jest całkowicie oderwana od motywów, jakimi kierował się ustawodawca, uchwalając w 1997 r. ustawę o gospodarce nieruchomościami. W wielu przypadkach podmiotami realizującymi cele publiczne nie są organy władzy publicznej, lecz podmioty prywatne. Niniejsza praca ma na celu również wykazanie, iż procesy prywatyzacyjne, które zachodzą w zaspokajaniu przez państwo potrzeb ogólnospołecznych, wykraczają swoim zasięgiem poza sztywne ramy pojęcia „celu publicznego”, utożsamionego z katalogiem czynności zawartych w art. 6 tej ustawy.
The fundamental question that emerges from the analysis of art. 6 of the Land Administration Act is in which areas non – state entities are allowed to execute public purposes. The main aim of the submitted study is to define the phenomenon of privatisation of public purposes, contained in the Land Administration Act 1997, prospects for its development and to demonstrate that the privatisation of public purposes is essential to improve the efficiency of its implementation by the State and its authorities. Moreover it analyses a legal definition of “public purpose” in Polish legal system and examines the impact of that definition on land management system. The presented study also aims to demonstrate, that privatisation processes falls outside casuistic catalogue of public purposes, contained in art. 6 of the Land Administration Act.
Description: Wydział Prawa i Administracji
URI: http://hdl.handle.net/10593/3479
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PRYWATYZACJA REALIZACJI CELÓW PUBLICZNYCH, OKREŚLONYCH W ART. 6 UGN.pdf1.95 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.