Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3557
Title: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu w Web 2.0 - rozwój przyjaznej komunikacji cyfrowej i wynikające z niej korzyści
Other Titles: Poznań University Library in Web 2.0 – a development of user-friendly digital communication system and the resulting benefits and value
Authors: Szerksznis, Żaneta
Lamberti, Maria
Theus, Monika
Keywords: Biblioteka 2.0
Library 2.0
serwisy społecznościowe
social networking services
komunikacja z użytkownikiem
communication services
Issue Date: 2012
Citation: INFORUM 2012: 18th Annual Conference on Professional Information Resources, Prague 22–24 May 2012
Abstract: Poster pokazuje metody komunikacji z czytelnikiem stosowane w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w technologii mediów cyfrowych. Cyfrowe narzędzia komunikacji stały się bardzo pomocne, niemal niezbędne w pozyskiwaniu nowych czytelników, podtrzymywaniu i rozwijaniu współpracy w społeczności w sieci Web.2.0, zarówno tej globalnej, jak i lokalnej akademickiej. Strona WWW jako statyczna komunikacyjnie jest wspierana przez fora dyskusyjne, chaty, wideokonferencje, warsztaty informacyjne, które są prowadzone w czasie rzeczywistym. Twórczą siłę relacji społecznych z biblioteką rozwinęły interaktywne serwisy społecznościowe (Facebook) oraz komunikatory internetowe integrowane na platformie Ask a Librarian. Biblioteka stała się Biblioteką 2.0 ukierunkowaną na komunikację z czytelnikiem. Aktywne uczestnictwo i udział czytelników przy tworzeniu zasobów naukowych wdrożyliśmy w projekcie instytucjonalnego repozytorium - Adam Mickiewicz Repository (AMUR). Biblioteka zmienia się dla czytelników i z czytelnikami. Wykorzystywane platformy i serwisy społecznościowe dostarczają unikatowych danych o nowych potrzebach informacyjnych i oczekiwaniach docelowego Patrona 2.0, co skutkuje doskonaleniu usług istniejących i tworzeniu nowych. Biblioteka monitoruje usługi i potrzeby czytelników przez prowadzone badania społeczne. Technologie cyfrowe stosowane w komunikacji sprawiają, iż biblioteka staje się bliższa, bardziej dostępna, aby stać się w rezultacie partnerem dla stałych i nowych czytelników. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu bierze udział w programach europejskich w zakresie katalogowania i digitalizacji zasobu biblioteki cyfrowej WBC, w zakresie wdrożenia nowych technologii i rozwiązań podnoszących jakość usług bibliotecznych, działalności kulturotwórczej (Poznańska Dyskusyjna Akademia Kominksu, deBiUty) i edukacji informacyjnej. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu jest członkiem organizacji międzynarodowych: LIBER (Liga Europejskich Bibliotek Naukowych), IAML (Stowarzyszenie Bibliotek Muzycznych, Archiwów i Ośrodków Dokumentacji), CERL - Europejskie Konsorcjum Bibliotek Naukowych.
The goal of the present paper is to summarize and outline the methods for maintaining communication with library users that are currently used at Poznan University Library with the application of digital media technology. Over time, digital tools of communication have become extremely helpful, almost indispensable, in encouraging new patrons to register with and make use of the library, and in maintaining and developing collaboration within the Web.2.0 community, both on a global and the local, academic, scale. Being static in nature, the www site is then enhanced and supported by dynamic forms of communication, such as internet forums, newsgroups, chat services, videoconferencing, and online sessions that are designed to be run in real time. The creative force behind social relations with the Library has been developed by interactive social networking services, such as Facebook, MySpace, YouTube as well as internet communicators that are integrated on the Ask a Librarian platform. As a result, the Library services have been adjusted to fit users who are more and more expecting the types of services offered through a Library 2.0 perspective, with user-oriented communication services. The Library has gone through changes for its users and develops along with them. The available platforms and social networking services provide unique data on the emerging new needs and expectations concerning the provision of information to the target end-user - Patron 2.0, which triggers improvement in already existing services and the creation of new ones. The Library monitors available services and the needs of its patrons with concurrently carried out research projects. Digital technologies that are taken advantage of in communication make it possible for the library to come closer to its users, to be more available and to, ultimately, become a partner for regular and occasional users alike. Poznań University Library is an active member in a number of EU-sponsored cataloging and digitization projects, co-operates with the WBC digital library, and is involved in the implementation of new technologies and solutions enhancing the quality of library services. The Library hosts many culture-forming activities, such as Poznań Debates on Comic Books or deBiUty), as well as is engaged in education in information retrieval techniques. Poznań University Library is a member of many international organizations: LIBER (Ligue des bibliothèques européennes de recherche), IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres), CERL – the Consortium of European Research Libraries.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3557
ISSN: 1801–2221
Appears in Collections:Artykuły naukowe (Bib)
Materiały konferencyjne (Bib)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
poster.pdf4.49 MBAdobe PDFView/Open
Poznań University Library in Web 2.0.pdf3.43 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.