Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/3987
Title: POCZUCIE PODMIOTOWOŚCI I AKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA MIESZKAŃCÓW ŁODZI
Other Titles: SUBJECTIVITY AND ORGANISATIONAL ACTIVITY OF ŁÓDŹ RESIDENTS
Authors: Mularska-Kucharek, Monika
Keywords: podmiotowość
aktywność społeczna
społeczeństwo obywatelskie
subjectivity
social activity
organisational activity
Issue Date: 2012
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 2, s. 251-264
Abstract: Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest podmiotowość i partycypacja społeczna mieszkańców Łodzi w kontekście społeczeństwa obywatelskiego. Celem artykułu jest zatem próba odpowiedzi na pytanie o poziom podmiotowości łodzian oraz zbadanie wpływu podmiotowości na jeden z wymiarów aktywności, czyli zaangażowanie w mniej lub bardziej sformalizowane organizacje pozarządowe.
*The subject of this paper is subjectivity and social participation of Łódź residents in the context of civil society. Thus, the aim of the paper is to answer the question about the level of subjectivity of Łódź residents. The other aim is to examine the influence of subjectivity on one of the dimensions of the activity, namely, involvement in a more or less formalised non-government organisations.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3987
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2012, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20. MONIKA MULARSKA-KUCHAREK RPEiS 2-2012.pdf668.73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.