Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4792
Title: Defence Industry in the European Union - Challenges and Opportunities in Times of Economic Crisis
Other Titles: Przemysł obronny w Unii Europejskiej - wyzwania i szanse w czasach kryzysu ekonomicznego
Authors: Wiśniewski, Rafał
Keywords: Defence industry
Przemysł obronny
European Union
Unia Europejska
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, nr 2, 2012, s. 95-113.
Abstract: Current economic crisis in the EU can prove to be a turning point for the European defence-industrial base. The purpose of this article is to analyse the current state of the EU-based defence sector and possible trajectories of its future evolution. In order to achieve this aim, an overview of defence industry’s functions has been provided, followed by SWOT analysis of internal and external factors influencing the current and future position of the European defence-industrial base. Presentation of the sector’s strengths and weaknesses, as well as threat and opportunities coming from the external environment provides basis for assessment of possible future directions of industry’s evolution.
Obecny kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej może okazać się punktem zwrotnym dla europejskiej bazy przemysłowo-obronnej. Celem tego artykułu jest przedstawienie analizy obecnego stanu sektora obronnego UE oraz możliwych kierunków jego dalszego rozwoju. Dla osiągnięcia tego celu, przedstawiono krótka charakterystykę funkcji przemysłu obronnego a następnie analizę SWOT wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na obecną i przyszła pozycję europejskiej bazy przemysłowo-obronnej. Prezentacja silnych i słabych stron tego sektora, jak również szans i zagrożeń występujących w jego otoczeniu zewnętrznym stworzyła podstawę dla nakreślenia możliwych dalszych kierunków ewolucji tej gałęzi przemysłu.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4792
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2012, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10. WIŚNIEWSKI.pdf115.61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.