Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/637
Title: Badania wykorzystania przez polskie biblioteki naukowe środków europejskich, grantów ministerialnych i samorządowych oraz dotacji sponsorów w latach 2000-2008
Other Titles: Study on the use and impact of EU financial aid, ministerial grants, local self-government grants and sponsors’ subsidies for Polish research and academic libraries between 2000-2008
Authors: Chachlikowska, Aldona
Jazdon, Krystyna
Wieland, Hanna
Szulc, Aleksandra
Keywords: biblioteki naukowe
research libraries
granty
grants
fundusze unijne
UN-financial aid (Poland)
programy ministerialne
ministerial projects
sponsorzy
sponsors
dotacje fundacji
foundation funds
badania ankietowe
questionnaire survey
Issue Date: 2009
Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Citation: Biblioteka nr 13 (22), 2009, s. 123-144
Abstract: Badania dotyczące pozyskiwania środków pomocowych przez polskie biblioteki naukowe przeprowadzone zostały w ramach wewnętrznych projektów badawczych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Realizacji projektu podjął się Oddział Prac Naukowych, Wydawniczych i Dydaktycznych BU. Zadanie wykonano od września 2008 do czerwca 2009 roku. Zamierzeniem autorek artykułu było uzyskanie pełnej informacji na temat środków pozabudżetowych pozyskiwanych przez polskie biblioteki naukowe oraz określenie stopnia ich wykorzystania. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety. Przygotowany kwestionariusz ankiety wraz z informacją dla respondentów o celu prowadzonych badań skierowano do wszystkich bibliotek uniwersyteckich, bibliotek głównych uczelni technicznych, medycznych, ekonomicznych, bibliotek akademii wychowania fizycznego, uczelni pedagogicznych i rolniczych oraz do bibliotek publicznych posiadających status bibliotek naukowych. Łącznie wysłano 70 ankiet, odpowiedzi udzieliło 38 respondentów. Wskazany w artykule okres 2000-2008 był czasem zwiększonych możliwości uzyskiwania dodatkowych funduszy przez biblioteki. Najczęściej otrzymywane fundusze to dotacje ministerialne, dalej środki sponsorów na działalność podstawową. W poważnym stopniu wspierały biblioteki, głównie biblioteki publiczne, lokalne samorządy. Zauważalne były dotacje wspierające biblioteki przekazywane przez fundacje i środki ofiarowane przez sponsorów na działalność organizacyjną; ewenementem natomiast – subwencje unijne.
The present study on fund-raising efforts for Polish academic and research libraries has been conducted within the framework of the internal research projects of the University Library in Poznań. This project was carried out by the Research, Publishing and Didactical Department of the Library and was conducted between September 2008 and June 2009. The aim of the study was to identify and evaluate comprehensively all the available information on non-budgetary grants and cross subsidies raised by Polish academic and research libraries and to determine the feasible level of their average utility. The study was based on the diagnostic poll method which involved survey questionnaires. The survey questionnaire with the accompanying appropriate instruction for respondents and the outline of the goal of the study was distributed among all university libraries, main libraries of technical and medical universities, universities of economics and physical education, pedagogical and agricultural universities as well as to major public libraries with vast research collections. In all, 70 questionnaires were sent to respondents, whereas 38 were replied. The period of time indicated in the study, i.e. 2000-2008, was a particularly favour-able time for extra fund-raising for libraries. The most frequently obtained funds were those attributed by the Ministry of Science and Higher Education. They were followedby financial aid offered for the basic functions of the libraries from sponsors. Local self-governments offered significant financial support mainly for public libraries. Funds and grants supporting libraries that were offered by foundations and financial aid for organizational activities obtained from sponsors were observable. EU-based funding was rare and exceptional.
URI: http://hdl.handle.net/10593/637
ISSN: 0551-6579
Appears in Collections:Artykuły naukowe (Bib)
Biblioteka, 2009, nr 13 (22)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.