Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/691
Title: Zdrobnienia we współczesnym języku walijskim
Other Titles: Diminutive expressions in Modern Welsh
Authors: Rosiak, Karolina
Advisor: Heinz, Sabine. Promotor
Keywords: zdrobnienia
diminutives
język walijski
Welsh
słowotwórstwo
word-formation
socjolingwistyka
sociolinguistics
Issue Date: 7-Dec-2010
Abstract: Praca składa się z 3 rozdziałów, wstępu, podsumowania oraz bibliografii. W rozdziale I zdefiniowane zostaje pojęcie „zdrobnienia” jako cecha uniwersalna języków związana ze znaczeniem denotacyjnym oraz konotacjami oraz realizowana formalnie na różne sposoby w zależności od typologii danego języka. Następnie omówiona zostaje historia badań nad zdrobnieniami rozpoczynając od XIX wieku a następnie przechodząc do publikacji współczesnych. W rozdziale II szczegółowo omówione zostają zdrobnienia w języku walijskim na podstawie materiału językoznawczego ze źródeł pisanych oraz mówionych. Na początku przedstawiona zostaje historia oraz taksonomia języków celtyckich. Następnie, pokrótce przedstawione są sufiksy zdrabniające w językach irlandzkim galickim, szkockim galickim, manks, bretońskim oraz kornwalijskim oraz staro- i średniowalijskim. W drugiej części rozdziału znajduje się analiza zdrobnień we współczesnym języku walijskim. Rezultaty analizy wskazują, że nastąpiło ograniczenie produktywności sufiksów zdrabniających w języku walijskim a zaczynają dominować zdrobnienia wyrażane analitycznie. W rozdziale III omówione zostają badania etnograficzne nt. użycia zdrobnień przez rodowitych użytkowników języka walijskiego przeprowadzonych podczas dziesięciomiesięcznego pobytu w Pwllheli na półwyspie Llŷn (hrabstwo Gwynedd). Badanie wykazało, że zdrobnienia morfologiczne używane są niezmiernie rzadko we wszystkich grupach wiekowych. Częściej używane są zdrobnienia peryfrastyczne z przymiotnikiem bach ‘mały’. W dalszej części rozdziału omówione zostaje znaczenie tych badań dla badań edukacyjnych oraz metod nauki języka walijskiego oraz jego rewitalizacji.
The dissertation comprises 3 chapters, introduction, conclusions and bibliography. Chapter I defines the notion of ‘diminutive’ as a universal feature of languages which expresses denotational and connotational meanings and formed with a variety of linguistic means depending on the typology of a given language. Following is the discussion on the history of research on diminutive formations beginning in the 19th century and continuing to the present-day publications. The second chapter discusses diminutive expressions in Welsh in detail on the basis of linguistic examples from both written and spoken language. In the beginning, the history and taxonomy of the Celtic languages in presented. Then, the diminutive suffixes in Irish Gaelic, Scottish Gaelic, Manx, Cornish, Breton, Old Welsh and Middle Welsh are discussed. The second part of the chapter comprises a detailed discussion of diminutive expressions in Modern Welsh. The analysis has shown that the number of diminutive formants has dropped and the use of analytic diminutives has started to be more prominent in Modern Welsh. Chapter III discusses an ethnographic study on the use of diminutive expressions by the native speakers of Welsh. The study was carried out during a ten-month stay in Pwllheli, Gwynedd. The study has shown that the use of synthetic diminutive expressions is infrequent in all three age groups. Analytic diminutives formed with the adjective bach ‘little, small’ are used more often. In the further part of the chapter, the implications of the study for educational research, methods of teaching of Welsh and the revitalisation of the language are discussed.
Description: Wydział Neofilologii: Instytut Filologii Angielskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/691
Appears in Collections:Doktoraty (WA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOKTORAT FINAL zalaczniki do druku.pdf
  Restricted Access
2.29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.