Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/746
Title: Równość w edukacji – rzeczywistość czy utopia?
Other Titles: Equality in education – reality or utopia?
Authors: Matysia, Magdalena
Keywords: Edukacja
Education
Płeć
Sex
Rola społeczna
Social role
Równość
Equality
Samospełniające się proroctwo
Self-fulfilling prophesy
Stereotypy
Stereotypes
Status społeczno-ekonomiczny
Socio-economic status
Sukces edukacyjny
Educational success
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Naukowe Zeszyty Studenckie nr 2. Edukacja-Grupa-Teraźniejszość
Abstract: Edukacja to ogół oddziaływań służących formułowaniu się zdolności życiowych człowieka. Główne jej cele to zapewnienie każdemu dziecku co najmniej podstawowego wykształcenia, zagwarantowanie wszystkim dzieciom dostępu i równych możliwości w nauce, przygotowanie do dorosłego życia oraz wzbudzenie motywacji do kontynuowania nauki. Problem równości w edukacji dotyczy przede wszystkim osób, które ze względu na swoje pochodzenie, rasę, płeć, status ekonomiczny lub społeczny napotykają na problemy w integrowaniu się ze środowiskiem szkolnym lub całym społeczeństwem. Kwestia nierówności często wiąże się z głęboko zakorzenionymi stereotypami oraz ze zjawiskiem samospełniającego się proroctwa. Artykuł jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie o to, czy jeśli rozwój uczniów przebiega w różny sposób i zależy od wielu odmiennych czynników, to należy stosować wobec wszystkich takie same strategie edukacyjne.
Education is defined as the influence which is to help a human being acquire living skills and new abilities. The main aims of the educational process are to provide each child with primary education and an equal access to it, while at the same time preparing students for adult life and encouraging lifelong learning. The problem of equality in education affects mainly the people who, because of their background, sex, race or socio-economic status, encounter difficulties in integrating with the school environment or the society. The issue of educational inequalities is related with deeply entrenched stereotypes and the self-fulfilling prophecy phenomenon. This article is an attempt to answer the question whether one should treat all pupils in the same way and use the same educational strategies, if the development of children depends on many different factors and unfolds variously
URI: http://hdl.handle.net/10593/746
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)
Naukowe Zeszyty Studenckie, nr 2, 2010 /Edukacja-Grupa-Teraźniejszość/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Równość w edukacji rzeczywistość czy utopia.pdf126.99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.