Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/813
Title: Ogólnopolska i śląska polityka Bolesława Rogatki na tle rywalizacji o spadek po Babenbergach
Other Titles: Bolesław the Horned’s all-Poland and Silesian politics compared to the rivalry over the Babenberg
Authors: Osiński, Jacek
Advisor: Nowacki, Bronisław. Promotor
Keywords: Bolesław Rogatka
Bolesław the Horned
Śląsk
Silesia
Polska w XIII wieku
Poland 13th century
Issue Date: 18-Jan-2011
Abstract: Początkowa część pracy opisuje rządy poprzedników Bolesława Rogatki, a więc panowanie jego dziada Henryka Brodatego oraz ojca Henryka Pobożnego, które przypadło na lata 1202 - 1241. Bolesław Rogatka już na początku swoich rządów nie zdołał utrzymać władzy w Małopolsce, gdzie w jego miejsce na tron krakowski powołano Bolesława Wstydliwego. W dalszej kolejności utracił panowanie w Wielkopolsce. Młody książę nie potrafił również utrzymać władzy na samym Śląsku. W wyniku buntu młodszego rodzeństwa doszło do jego podziału. Bolesław i Konrad przejęli rządy w dzielnicy legnicko – głogowskiej a Henryk i Władysław w dzielnicy wrocławskiej. Także ten podział nie utrzymał się długo. Konrad zaczął się buntować przeciw starszemu bratu, w wyniku czego przejął władzę w dzielnicy głogowskiej. W roku 1246 zmarł ostatni przedstawiciel rządzącej Austrią dynastii Babenbergów. Do rywalizacji o władzę w Austrii i Europie Środkowo – Wschodniej, w obliczu panującego w Niemczech wielkiego bezkrólewia, stanęli Czesi i Węgrzy. Król Czech Przemysł Ottokar II rozpoczął budowę wielkiego obozu politycznego. Znaleźli się w nim również książęta śląscy. Odtąd przez blisko 20 lat pod wpływem potężnego władcy Czech Bolesław Rogatka zmuszony został do zgodnej współpracy ze znienawidzonymi braćmi. W roku 1276 królem Niemiec został Rudolf Habsburg. Akt koronacji kończył okres rozbicia dzielnicowego w Niemczech. Rudolf Habsburg postanowił odebrać Austrię Przemysłowi Ottokarowi II. W celu osłabienia pozycji swego czeskiego rywala postanowił rozbić zbudowany przez niego układ polityczny. Ze śląskich książąt na stronę Rudolfa przeszedł jedynie Bolesław Rogatka, gdyż jego młodsi bracia zachowali wierność Przemysłowi Ottokarowi II. Po uzyskaniu niemieckiego poparcia Bolesław Rogatka wznowił wojnę z braćmi. Zdołał nawet odzyskać część utraconego przed laty dziedzictwa. Nie zdołał jednak odbudować swej potęgi. Zmarł pod koniec 1278 roku na zamku w Legnicy.
The beginning part of this dissertation describes the ruling of the predecessors of Bolesław the Horned, first of all his grandfather Henry the Bearded and secondly his father Henry the Pious who reigned between 1202-1241. At the beginning of his reign, Bolesław the Horned did not manage to retain his power over Lesser Poland where Bolesław the Chaste was appointed to the throne of Cracow. Then he lost his power in Greater Poland. Young Duke was not able to keep ruling also in Silesia. As a result of the revolt of his younger brothers Silesia was divided into two districts. Bolesław and Konrad ruled Legnica- Głogów lands and Henry and Władysław Wrocław. Nevertheless, also this division did not last long. Konrad began to rebel against his older brother eventually seizing power in the whole Głogów district. In 1246 died the last heir of Babenberg dynasty who ruled Austria. In the face of the interregnum in Germany there was the rivalry between Czechs and Hungarian over the power in Austria and Middle Europe. The King of Czech Přemysl Ottokar II began to build his power base. Silesian dukes espoused him as well. Since that time for al most Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 110/2009/2010 Rektora UAM z dnia 20 listopada 2009 roku 20 years due to the influence of the powerful ruler of Czech, Bolesław the Horned was forced to cooperate with the detested brothers. In 1276 Rudolph Habsburg became the king of Germany. The coronation act finished the period of regional disintegration in Germany. Rudolph Habsburg decided to seize the power over Austria from Ottokar II. To impair the position of his Czech rival he decided to split his power base. The only Silesian Duke who chose to support Rudolph was Bolesław the Horned, his younger brothers remained loyal to Přemysl Ottokar II. Having received German espousal, Bolesław the Horned resumed the war with his brothers. He managed to reclaim his inheritance which he had lost years earlier. However, he did not succeed in rebuilding his power. He died at the end of 1278 in the castle in Legnica.
Description: Wydział Historyczny: Instytut Historii
URI: http://hdl.handle.net/10593/813
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
J. Osiński, Ogólnopolska i śląska polityka Bolesława Rogatki na tle rywalizacji o spadek po Babenbergach..pdf1.41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.