Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/858
Title: Skutki zniesienia obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę
Other Titles: Consequences of the abolition of the obligation to obtain
Authors: Kruś, Maciej
Keywords: pozwolenie na budowę
building permit
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 2, s. 133-144.
Abstract: Przedmiotem artykułu jest przedstawienie skutków ewentualnego wejścia w życie nowelizacji ustawy – Prawo budowlane na mocy ustawy z 23 kwietnia 2009 r. Nowelizacja ta została zaskarżona przed jej podpisaniem przez Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego. Jej głównym celem jest zniesienie obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę. W związku z powyższym w artykule dokonano charakterystyki podstawowych funkcji takiego pozwolenia jako instytucji prawnej. Omówiono także specyfikę instytucji zgłoszenia robót budowlanych oraz potencjalne zagrożenia dla przebiegu jurysdykcji administracyjnej w sprawach dotyczących prewencyjnej kontroli zamierzeń budowlanych wynikające z niedostatecznej regulacji tej instytucji. Jest to o tyle istotne, że zgłoszenie w myśl nowych zasada ma być podstawowym instrumentem owej kontroli. W artykule wskazano również jakie skutki dla pozycji inwestora, w tym ochrony jego interesów, ale również dla ochrony interesów publicznych może przynieść zniesienie obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę. Uwzględniono również uwarunkowania wynikające z prawa europejskiego, tj. transpozycji dyrektywy nr 85/337/EWG.
The author analyses possible consequences of the amendment to the Construction Law (Act of 23 April 2009). That amendment has been challenged and referred to the Constitutional Court, and has therefore not yet received the Polish Presidents final acceptance. Primarily, the amendment proposes a resignation from the requirement to obtain a building permit. The author looks at the building permit as a legal institution, and discusses its specific features e.g. the requirement to report intended construction works. Further, it identifies the potential threats facing the administrative jurisdiction concerning matters related to the supervision and control of construction plans. This is particularly important as the administrative regulations are not yet adequately developed. However, should the amendment come into force, it will be the administrative courts which will be vested witch the control of construction plans. The paper identifies the possible effects of the proposed amendment on the investor and the protection of his rights, as well as the protection of public rights. The requirements arising from the implementation of the EU directive 85 337 have been accounted for.
URI: http://hdl.handle.net/10593/858
ISSN: 0035-9629
Source: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2010, z. 2,
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPiA)
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10. MACIEJ KRUŚ RPEiS 2-2010.pdf66.31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.