Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/864
Title: SOCJOLOGIA GOSPODARKI A SOCJOLOGIA EKONOMICZNA
Other Titles: SOCIOLOGY OF ECONOMICS VS ECONOMIC SOCIOLOGY
Authors: Tittenbrun, Jacek
Keywords: Socjologia gospodarki
Sociology of economics
Socjologia ekonomiczna
Economic sociology
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM,
Citation: , Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 2, s. 237-255.
Abstract: Artykuł zawiera próbę sprecyzowania zakresu dwóch tytułowych terminów łączonych przez krajowych badaczy z pojęciem economic sociology. W proponowanym ujęciu socjologia gospodarki zajmowałaby się tworzeniem socjologicznej teorii gospodarki, włączając w to oddziaływanie na strukturę ekonomiczną ze strony pozagospodarczych dziedzin życia społecznego, natomiast socjologia ekonomiczna – badaniem wpływu struktury ekonomicznej na pozostałe sfery życia społecznego. Jak wiele niebezpieczeństw czyha na socjologa decydującego się pójść tą ostatnią drogą świadczy przykład dwóch teorii znanych autorów rozpatrywanych w artykule. Chodzi o teorię wymiany George’a Homansa oraz poglądy Gary Beckera, które – przy wszystkich dzielących je różnicach – stanowią ilustrację podejścia, które sam Beker określał jako imperializm ekonomiczny: zawłaszczanie przez ekonomię domen wykraczających poza przypisane jej pole zainteresowania Przypominając i trawestując poczynione przez przedwojennego wybitnego polskiego metodologa Leona Petrażyckiego rozróżnienie, moglibyśmy mówić w tym przypadku o „teoriach skaczących” (w odróżnieniu od konceptów „kulawych”: zbyt wąskich wobec swego odniesienia przedmiotowego).
The paper is an attempt to precise two terms that Polish researchers link with the term ‘‘economic sociology’’. The proposed approach calls for the sociology of economics to focus on the creation of a sociological theory of economics and to influence the non-economic areas of social life, and for economic sociology to focus on the examination of the influence of the economic structure on the remaining spheres of social life. How dangerous it is for a sociologist to follow the latter path maybe exemplified by two theories developed by George Homans and Gary Becker. Both, to quote Becker’s words, despite the differences distinguishing them from each other, illustrate an approach that Becker termed ‘‘economic imperialism’’ i.e. the appropriation by economy of the domains that exceed the areas of interest that are assigned. To recall and making a travesty of the distinction made by the eminent Polish methodologist of the pre Word War II period Leon Petraz˙ycki, we might refer to the ‘‘jumping theories’’ (as different to the ‘‘limping concepts’’ that are too narrow for the objects they refer too).
URI: http://hdl.handle.net/10593/864
ISSN: 0035-9629
Source: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2010, z. 2,
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPiA)
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16. JACEK TITTENBRUN RPEiS 2-2010.pdf110.84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.