Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9731
Title: Wielopodmiotowość współczesnej polskiej polityki językowej
Authors: Wiertlewski, Stefan
Keywords: polityka językowa
polityka językowa Polski
ustawa o języku polskim
Issue Date: 2011
Publisher: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
Citation: Język. Komunikacja. Informacja, 2011, tom 6, s.99-107
Abstract: Spośród licznych składowych polityki językowej autor skupia się na wybranych podmiotach aktywnych w bieżącej polskiej polityce językowej, a mianowicie na Sejmie, niektórych ministerstwach i agendach rządowych, wpływowych jednostkach, władzach samorządowych, mediach i Kościele katolickim. W celu zaprezentowania dominują- cych obecnie kierunków działań analizie poddano decyzje podejmowane aktualnie przez kreatorów polityki językowej. Zwrócono uwagę na takie zjawiska, jak brak centralnej kontroli i koordynacji polskiej polityki językowej, sprzeczne cele realizowane przez jej aktorów, decyzje wzmacniające lub osłabiające status języka polskiego, a także przypadki naruszenia obowiązującego prawa (np. ustawy o języku polskim z 7.09.1999).
Description: Abstract (The Multi-Actor Nature of Current Polish Language Policy and Planning). From among varied layers of language policy and planning (LPP) the author focuses on the selected who or the actors involved in current Polish LPP, namely the Parliament, ministries and government agencies, influentials, local authorities, media and the Catho- lic Church. To highlight the dominant tendencies a range of issues undertaken by policy implementers is examined, e.g. a lack of central control or coordination of Polish LPP, contradictory objectives pursued by its actors, decisions fostering or weakening the status of Polish or cases of acting against Polish law in force (e.g. the Polish Language Act of 7 September 1999).
URI: http://hdl.handle.net/10593/9731
ISSN: 1896-9585
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2011, tom 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09-Wiertlewski.pdf390.24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.