Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9733
Title: Polityka językowa Polski i jej sąsiadów na przykładzie Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej
Authors: Lisek, Grzegorz
Keywords: polityka językowa
polityka językowa Polski
polityka językowa Czech
polityka językowa Słowacji
Issue Date: 2011
Publisher: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
Citation: Język. Komunikacja. Informacja, 2011, tom 6, s.79-89
Abstract: Niniejszy artykuł skupia się na polityce językowej krajów zachodniosłowiań- skich, takich jak Polska, Słowacja i Czechy. Poruszane kwestie dotyczą zagadnień poli- tyki językowej w Polsce (w tym ustaw i innych regulacji prawnych dotyczących języka oraz sytuacji mniejszości językowych i ich praw) oraz podobnych procesów legislacyj- nych w wymienionych krajach. Zamieszczone porównanie pokazuje, że historia i czynniki społeczno-geograficzne odgrywają w polityce językowej ważną rolę, jednakże nie są jej głównymi i jedynymi determinantami. Przedstawiona analiza wskazuje również na współzależność pomiędzy narodowymi a europejskimi strukturami, które wpływają na procesy legislacyjne.
Description: Abstract (Language Policy of Poland and its Neighbours: A Case Study of the Czech Republic and Slovak Republic). This paper focuses on language policy in the West Sla- vonic countries like Poland, Slovakia and the Czech Republic. The presented article covers mainly issues concerning language policy (including language laws and resolutions, as well as the situation of language minorities and their rights) in Poland and similar legisla- tive processes in the named neighbour countries. The comparison shows that the history and socio-geographical factors play a big role, but they are not the main and only deter- minants constructing the language policies. The analysis reveals also the interdependence between the national and European political structures which do influence the legislative processes.
URI: http://hdl.handle.net/10593/9733
ISSN: 1896-9585
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2011, tom 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07-Lisek.pdf444.9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.